Hendrik(Han Henri)de Booy(1867-1964).

子供達

  • Hendrik Thomas de Booij(1898-1976)。
  • アルフレッド・ド・ブイ(1901-1997)。
  • オルガエミリーデブイ(1905-1960)。
  • Engelien de Booij(1917)

キャリア

1901年頃写真: ヒルダ・ジェラルダ・デ・ブイ-ボイスベーン(1877-1975)、Hendrik Thomas(Tom)de Booy(1898-1976)および Hendrik(Han Henri)de Booy(1867-1964)

  • 10-03-1906:オランダ、ヴァルケヴェン近郊のズイデルジー:グスタフマーラーの写真家と友人 ザイダージー.
  • 27-12-1909:アムステルダム:結婚12,5。XNUMX年。

27-12-1909:銅の結婚披露宴 ロイヤルコンセルトヘボウ、アムステルダム、オランダ。

1910-1920。 Hendrik(Han Henri)de Booy(1867-1964) 彼のヨットで。 グスタフ・マーラー(1860-1911) 彼を「dersympathischeSeeheld」(同情的なsee hero)と呼び、海軍でのブイの以前のキャリアへの言及です。

11-04-1913の取締役会のメンバー ロイヤルコンセルトヘボウ。 25周年を記念して撮影した写真。 左から右へ: Jan Dudok van Heel(1867-1930)ヘンリカス・ジョアン・ファン・オグトロプ(1866-1914)リチャード・ヴァン・リース(1853-1939)Gerrit Hendrik de Marez Oyens(1811-1883)Hendrik(Han Henri)de Booy(1867-1964) および ヘンドリック・フライジャー(1876-1955)。 後ろにエッチング グスタフ・マーラー(1860-1911) by エミール・オルリック(1870-1932).

09年09月1964日死亡記事 Hendrik(Han Henri)de Booy(1867-1964).

アーカイブファミリードブイ/ブイ(オランダ語)

Fragmenten uit de herinneringen en dagboeken van Hendrik de Booij、die direct betrekking hebben op het Concertgebouw in de periode、toen Hendrik de Booij van 1904-1905 administrateur was en daarna van 1905 tot 1938bestuurslid。 Ook zijn enkele Fragmenten daarna opgenomen tot1957。   

1904-1906

19年1904月24日。HendrikdeBooijbenoemd tot administrateur vanhetConcertgebouw。 1904年4月5日。Voorgesteldaanhetorkest door het Bestuur 29 februari en 4 februari in functie kunnentreden。 (zie aanhangsel:bestuur Concertgebouw met orkest).27februari。 De heer de Booij deelt mede dat hij van de diensten van den heer Spoor en van mejuffrouw Meyboom op het kantoor geen gebruik meer zal maken en hij dus – in overleg met het Bestuur – deze beiden reeds eervol ontslag heeftgegeven。 口頭で会ったhetnieuwe reglement herhaalt het Bestuur dat het de dagelijkseexploitatie aan den heer de Booij opdraagt​​ en zich door dezen laatvertegenwoordigen。 7月8000日。 De heer de Booijは、メモリインインジェディエンドインハウデンデバーシレンデベズワレンテゲンジーンテゲンウォオーディジ機能を持っていました。 De gegrondheid wordt erkend en den heer De Booij zal worden aangeboden in het Bestuur te treden als gedelegeerdlid。 Er kan dan een administrateur direct onder hem benoemdworden。 Het door dezen te genieten salaris wordt in mindering gebracht van het door den Heer de Booij te genieten salaris.400december。 De heer Freyer krijgt de titelAdjunct-administrateur。 De heer De Booij deelt nu zeer belangrijke zaken mede over het te vormenpensioenfonds。 Het blijkt dat het doenlijk zal zijn om tegen een jaar!。 premievanf65àfXNUMX.-eenpensioen van circa f XNUMX te geven op XNUMX jarigeleeftijd。       

ヘンドリック・フレイヤー、管理者コンセルトヘボウ

12月1905日1000. Alsnog komt aan de orde de zaak” De Booij”。 ZE deMin。 van Marine heeft hem aangeboden een leerstoel te bezetten in de Geschiedenis derKrijgskunde。 Aanvankelijkは裾のtoegelachenをベトレッキングして死にました、saldo voelt hij dat zijn plaatsnietあたりのdochはNieuwediepです。 De hoofdzaak is echter de pecuniaire quaestie(…)Toen hij den Hr.Freyer als hulp voorstelde en aanbood om f 1000.- van zijn salaris aan hem af te staan​​ had hij er zich eigenlijk geen rekenschap van gegeven d。 konmissen。 Besloten wordt den Heer de Booij die verhooging toe te staan​​ en hem er op te wijzen dat al kunnen wij van hem natuurlijk geen belofte vergen、wij toch het vertrouwen hebben dat hij ons niet ineens in de steek zal laten en dat hij teblijven。

6 maart De heer De Booij stelt voor het Fondsconcert op 29 april te doen vervallen en te vervangen door een Muziekfeest op 12 en 13 Mei ten bate van het Pensioenfonds、een en ander in verband met een lijvige studie omtrent dit fonds a 22メイ。 De Voorzitter constateert het successs van het Muziekfeest met een netto bate van 11000gulden。

5年1906月1906日。Stichtingsaktepensioenfondstotstandgekomen。 Eind XNUMX werd de Booij aangesteld als secretaris van de NZHRM、trad hij af als administrateur van het Concertgebouw、in welke betrekking hij door Freyer werdopgevolgd。 Hij bleefechterbestuurslid。 (Uit de notulen van het Concertgebouw bestuur)

コンセルトヘボウは、vorigeeeuwを開始します。

1904

17月XNUMX日Grooteagitatie。 Mengelberg ziekgeworden。 Toonkunst zal daarom gedirigeerd worden doorHeuckeroth。 プロットセリングkomtbericht dat Mengelberg toch zaldirigeren。 Charles(Boissevain、zwager van Hendrik de Booij)woedend。 Springt op z'n wiel、zegt dat hij“ alle vriendschapsbanden met Mengelberg gaat verbreken” en verdwijnt richting Sillem(J。Sillem bestuurlidConcertgebouw)。 

Willem Mengelberg rond 1905(写真のH. de Booij)

Charles EHBoissevainbestuurslidコンセルトヘボウ

1906

14月XNUMX日。 Kwestie AlberdingkThijm。 Hij daagt mij uit toteenduel。

(Alberdingk Thijm(schrijver、1864-1952、pseudoniem:Lodewijk van Deyssel)voelde zich beledigd door een opmerking van mijn grootmoeder en eiste daarvoor genoegdoening、maar mijn grootvader vond dat hij deze zaak maar met haar .Deze kwestie veroorzaakte enige opschudding in Concertgebouwkringen、maar mijn grootouders schijnen het geval nogal kalm opgevat te hebben en zeiden dat Van Deyssel kennelijkoverspannenwas。Inhetdagboek van mijn grootvader bekend geworden zie hier de tekst uit het dagboek:17 september。」Tom(zoon van Hendrik de Booij)heeft eenbriefvanChré(ChrédeBooij、priester、neef van Hendrik de Booij)gekregen die hem in kennis brengt met een bericht in [1956} de gepensioneerd luitenant ter zee 17 e klasse H. de Booij is uitgedaagd door den dichter Van Deyssel op grond van een belediging welke hij heeftonのeenrooms blaadje waarin het bericht staat dat dervonden van Mengelberg enDiepenbrock。 Hij(v。Deyssel)sloeg op het Rokin de hoed van Diepenbrocks hoofd en daagde daarop H. de Booij uit hem met de blanke sabel genoegdoening te geven wegens de belediging hemaangedaan。 Ik antwoordde dat ik die uitdaging niet aanvaardde、maar ik weet niet meer in welke woorden ik ditdeed。 Ik kan mij niet herinneren dat ik Van Deysselbeledigde。 Zijn uitdaging heb ik vernietigd en ik bezit geen klad van het antwoord)。

Portret van Lodewijk van Deyssel、ドアヘイバーマン(1903)

Opmerking van EP de Booij(dochter van Hendrik de Booij)bij dezepassage uit het dagboek:“ Het familieverhaal luidde、dat mijn moeder tijdens een koorrepetitie een brutale opmerking has gemaakt toen Van Deyssel deze de sopranen has becr Van Deyssel eiste dat mijn vader daarover excuses zou aanbieden、die echter meende dat dit een zaak van zijn vrouw was en hij niet kon beoordelen wie gelijk had、daar hij er niet bij wasgeweest。 Van Deysselは、de tekst geschreven van een cantate die uitgevoerd zou worden door hetToonkunstkoorを持っていました。 Het verhaal van de hoed herinner ik mij andersom:Diepenbrock zou Van Deyssels hoed hebbenafgeslagen。 Iedereen bemoeide zich met de zaak:Vaders zwager Charles Boissevain zei in die tijd tegen hem op het terras van Americain“ Dit is misschien wel je laatste biertje”。 Van mijn vader rest alleen een lakonieke aantekening uit 1906:” Kwestie AlberdingkThijm。 Hij daagt mij uit toteenduel」。 Volgens zijn Herinneringenは、オープンrijtuig naar huize De Booy gegaan om hem uit te dagen、zich daarbij zeer romantischvoelendeのVanDeysselです。 )

写真のドアH.deBooijゲノムtijdensen wandeling langs de Zuiderzee、dichtbij Valkeveen in 1906、Staand vlnr Alphons Diepenbrock、Gustav Mahler、Willem Mengelberg、zittend vlnrTillyMengelberg-Wübbe、Hilda de Booij-Boiss -ピナッペル。

Mengelberg、Mahler en Diepenbrock、bij Ankeveen 1906(Foto H. de Booij)

1908

メンゲルベルクは、1908年にマートで最高の成績を収めました。」 Moskou eerstafspreken。 20.000ルーブルの8コンサート。 ハンブルクは、コンサートごとにルーペン10コンサートf1500を遅らせます。 18コンサート40.000a 50.000 gulden – ik moet zorgen dat ik op mijn ouden dag rond kom f 10.000 geeft u mij meer、dan dirigeer ik60コンサート。 Ikwilヒールgraaghier blijven、maar u moet begrijpen dat het voor mijヒールmoeilijkです。 Ik ben bijna 40jaar。 Wat mij geboden wordt nietzooヒールガンスティグ。 gedacht het pensioen komt extra er bij anders kan ik het zelf welbetalen。 Hier ben ik 15 jaar、heb moreel ietsverdiend。」 ・

1909

27月1882日Vandaag bij Oyens(HJ de Marez Oyens bestuurslid Concertgebouw 1914-1903)geweest om over Mengelberg tespreken。 Het is een moeilijk ding、de omgang met onzen WillemMengelberg。 Van Ogtrop(HJvan Ogtrop bestuurslid Concertgebouw 1914-XNUMX)は、ダールヴォアアレルミンストゲスキクトです。 Ik zal trachten een vergadering te krijgen in het Concertgebouw na het Concert van morgen en Oyens moet er bij zijn om Ogtrop in toom tehouden。 Hedenavond uitvoering Toonkunst、Ein deutsches Requiem van Brahms en het Te Deum vanDiepenbrock。 Diepenbrock heeft het Te Deum omgewerkt、de Instrumentatie zwaarder gemaakt en is er nu gans niet meetevreden。 ランガーのWerkvan eenjaarではありません。

29月XNUMX日Gisterenのmiddagsコンサートen's avonds weer D. Requiem en TeDeum。 Wat te veel muziek Mevr。 Noordewier zong schitterend、mooier dan ik ooitgehoordが持っていました。 Erは、うさぎの茎のgekomenの子牛肉のgevoelです。                                                                 

Aaltje Noordewier- Reddingius zangeres(1868-1949)

NahetコンサートはMengelbergen desolistenなどに会いました。opdesolistenkamerconferentie over hetPensioenfondsconcert。 Onze Willem wordt dan vooral door mensen alsMevr。 Beukersaanbeden。 Willem mag toch vooral niet werkenをリーブし、Willem mag zich niet teveel inspannenenzをリーブします。 Het is geen wonder dat zo'n man onhebbelijkwordt。 Ik bestelde 2 flessen champagne en wij dronken op zijn gezondheid en wensten hem een goede reis naarRusland。 Vader en moeder Mengelberg waren er ookbij。

30月2日Gisteren W. Mengelberg naarフランクフルト、komt niet hier terug voor na afloop van zijn Russischereis。 De Hagenaars krijgen XNUMXコンサート、Rasse als dirigent en in de andere steden en A'dam dirigentDopper。

30月XNUMX日Mevr Thombergは、Het huis van Diepenbrock binnengedrongen en heeft hem hartstochtelijk omhelsd – dat het zo klapte – wegens het TeDeumです。 Ze is een brok natuur、die mevr Thomberg、maar ik hoop dat zij mij nooit uitkiest voor haaromhelzingen。 Veel kansは、Te Deumsmaakのerniet op omdat ikgeenです。 Vanavond eten bij Fons Diepenbrock ..

1月6日Gisteravond juist op tijd om XNUMX uur bijDiepenbrock。 ヒルダクワミは後でietsします。 Daar gegeten met de dames Ament、die eenreisnaarIndiëgaandoen。 Zeergezellig。 Diepenbrock vindt de kwestieKuyperヒールonbelangrijk。 Vindthetヒールnatuurlijkdat hij eendecoratie aan Lehmann heeft gegevenvoor。  

f 10.000(langs een omweg)、immers partijbelangはbijhemstaatsbelangです。 (De zg lintjes kwestie、Abraham Kuyper、toen minister van Binnenlandse Zaken、zou hebben bevordered dat R.Lehmann、die geled in de partijkas van de Antirevolutionairen has gestort、een ridderorde kreeg)、

1910

24 jan Gisteren gegeten bij Van Rees gasten Hilda、Mengelberg(Tilly ziek)、hr en mevr Pierson、het jongemens Piet(geëngageerdmetJovan Rees)、hr en mevr.VanOgtrop。 Deze laatste in een bessensapkleurige zijden japon van minstens f 400 .-、het haar op zijn grieks boven haar weinig grieksprofiel。 Ik zat natuurlijk weer naasthaar。 Mengelberg ging met ons naar huis en wij rookten ettelijke sigaren en dronken lekkere Moezelwijn、Erdener Auslese tot 2uur。 Mengelbergzouヒールワットaardigerzijn zo hij niet zulk een kolossale hoeveelheid eerbied voor zichzelf en zijn kunnen had、ook praat hij erg graag over geld、over wat meer geldverdienen。 Ik gun het hem graag、maar hij moet er niet voortdurend zwaar overboomen。 Wat zal het Concertgebouw doen als Mengelberg weg gaat?                               

Vlnr Richard van Rees(1853-?)bestuurslid en voorzitter Concertgebouw van 1913-1922)、Willem Mengelberg(1871-1951)、dirigent Concertgebouw(1895-1945)

15ジュニアンリポラックジーフティーンコンサートop21ジュニデトゥインファンヘットコンセルトヘボウ。 Hij wilde de Internationale laten spelen als slot derJubelouverture。 Ditは、Bestuurgeweigerdのドアです。 Zeerの残忍な短いバンの裾。 Wij moeten natuurlijk bij ons besluitblijven。 Eigenlijk moesten mensen als Sillem、Van Rees en ik niet aan het hoofd staan​​ van een publiekevermakelijkheid。

1911

8マート。 Heb zaterdag 4 mrtは、Hilda de uitvoering Toonkunstbijgewoondに会いました。 erge slaap en heb een goed gedeelte van de avondgeslapen。 「楽園とペリ」。 Daarna huldiging van Mengelberg wegens zijn 12 1/2 jarig dirigentschap van hetkoor。 een onbeschrijflijk taaieavond。 メンゲルベルクは、アヴォンドアルカドーゲクレゲンイーンポートレットヴァンヘムゼルフダットダンモエゲスチャイルダードワードメヴロウテレーズヴァントゥイルシュヴァルツェ(テレーズ・シュヴァルツェ(1851-1918))。 hij ooit zal zitten betwijfelikの。                        

27マート。 コンセルトヘボウデ1eバンのギステレン マーラー gehoord。 Ik sliep enige malen in、dit moet toch daaraan liggen dat ik minder goed dan andere mensen bestand ben tegen bedorven lucht、maar ik hoorde tochveel。 De zaalは、nogal leeggelopen omdat Mahler zoubeginnenでした。 Prachtigemuziek。 Ik zou die symphonie weder willenhoren。 Zat naast Alphons Diepenbroek ophetバルコニー。 Hij ziet er slecht uit、armekerel。 de solistenkamer Rachmaninovで、die grapjesmaakteはTillyen Hilda en“ ik bemin je” moestzeggenに会いました。

セルゲイ・ラクマニノフ作曲家(1873-1943)

20 mei naar Wenen om de begrafenis van Mahler bij tewonen。 Van Ogtrop vond het eigenlijk helemaal nietnodig。 イクはマーラーを驚かせたスティード・グロートを持っていた。 IkingはDiepenbrockに会いました。

ヘリンネリンゲンとグスタフ・マーラー。 [maanden後でingeschreven]。

Er is geloof ik geen man geweest die op mij zulk een diepen indruk heeft gemaakt alsMahler。 Hijはmijbijzonder sympathiek omdat ik hem zo waarvondでした。 Zijn muziek kan dikwijls door ons niet begrepen worden、maar dan treft mij telkens weder een gedeelte dat zo prachtig is、dat ik overtuigd ben dat Mahler naderhand zalbehorentotdezéérgrotecomponisten。 Zo vind ik de 4de symphonieprachtig。 Wij hoorden死ぬonlangs、7月XNUMX日。 Mevrouw Alida Loman zong dearia。 Zij wordt oud(enヒールディク)maar zonglief。 Het was aangrijpend Mahlers muziek weer te horen zo kort na zijndood。  グスタフ・マーラーは、オランダのtijdens zijn eerste verblijfであり、herhaaldelijk bij ons aan huis geweest、wij gingen ook met hem en metmevrです。 Noordewier naarDrafna。 Ik herinner mij een wandeling door Amsterdam、de oude buurten trokken hem nietaan。 Hij stond lang stil voor het huis van Rembrandt、hoed af、zoals ook veelal gedurende dewandeling。 Het huis van Rembrandtは、toen nog niet gerestaureerd、er woonden verschillendeJoodseの家族でした。 「DurchdieseFenster solI Rembrandt also geguckthaben」zeiMahler en toen zei hij nog wat、dat hierop neerkwam dat hij hoopt "in eens dood te gaan、wanneer hij bemerkte dat hij niet meer vooruitging inkunnen"。 Het bestuur van het Concertgebouw gaf hem toen een diner bij VanLaer。 Van Ogtropは、prachtigメニューsamengesteldを持っていました。 Sillem、Van Rees、Van Ogtrop、Mevr。 Van Rees、Oyens en ik ontvingenhem。 マーラーは燭台に出会った。 その後、クワム・ヘット・ゲスプレク・オプ・ムルタトゥーリ、ウィーン・マーラーがeerbied bleek tehebbenを呟いた。 Hij werd heftig toen hij bemerkte dat die eerbied hier niet in die mate aanwezigwas。 Van Ogtrop zeizelfs「Hijwasgeen goed ambtenaar」、dat Mahler bijna deedkoken。 Eindelijk stond hij op en zeide、dat het hem erg bedroefde dat hij een man als Douwes Dekker in zijn eigen vaderland moest verdedigen en dat hij、zo Douwes Dekker op dit moment tegenover hem stond tegen hem zou zou Dekker、ik heb grote eerbied voor u en het is voor mij een grote eer dat u met mij aan dezelfde tafel wiltzitten。 Daarna zei hij nog iets dat er op neer kwam dat wij“ Droogstoppels” waren of zoiets。 Hijはbijzonderhet landaanconcertagentenを持っていました。 Eens toen ik een brief voor Salter、die ik klaar has om te posten、liet vallen zei hij“ een brief aan een Concertagent kan er niet smerig genoeg uitzien” Bij een volgend bezoek zag hij er minder opgewektuit。 Hijはzijndochtertje verloren en dit moet hem zwaar getroffenhebbenを持っていました。 Hij scheen ook een ziekte onder de leden te hebben、liet zich bij ons wegen、woog 61 kg、zeide dat hij blij was dat hij niet afgenomenwas。 Hij keek langは、naar Parkwijk、de​​ Van Eeghenstraatの家、woondeのwaarSimonsを驚かせて会いました。 Hij vond dat een mooi huis、de keuken aan straat、de schoorsteen met een boog op de keuken aansluitend、alsof hij wilde zeggen、je hoort er ookbij。 Mahlers muziek、ofschoon door velen onbegrijpelijk en lelijk gevonden、kreeg een steeds groter wordende kring van vrienden enbewonderaars。 Eens liet Mengelberg op eenコンサート、en na de pauze dezelfde – ik meen de 4de – symphonie van Mahleruitvoeren。 Datはbrutaalstukjeでした。 マーラーは、イーン・グルート・マン、イーン・ナイーフ・マン・テゲリイケルティジド、イーン・ゲロヴィグ・マン、ヴォール・ヘン・ダイ・フン・プリヒト・ニート・デデン、ハードだった。 De nieuwe Beurs、evenals Parkwijk door Berlage gebouwd、bewonderde hij、terwijl bijna iedereen dit gebouw lelijkvindt。 Hij vond het beter dat een beurs er uit zag als een beurs dan als een grieksetempel。 En nu stonden 21 mei Diepenbrock en ik bij zijn graf op het Grinzinger kerkhof teWenen。 Diepenbrockはdekleine kapelwaarでlanggeknieldgelegenを持っていましたMahlerslijkはgeplaatstでした。 Er waren honderden kransen en wij gingen naar de kerk in het dorp Grinzing waar een dienst werd gehouden.Er waren veel mensen、maar geen vertegenwoordiging van het Hof en ook geen der grote componisten zoals RichardStrauss。

1912

1912年のヘンドリック・ド・ブイ

27januariコンサートPensioenfondsグルートが成功します。 Er is nu al 80.000 gulden op boekjes van de orkestleden、dat ik dat pensioenfonds heb opgerichtistenminsteéengoeddingdat ik gedaan heb in mijnleven。

Vrijdag 9月XNUMX日。 Hilda heeft de laatste dagen Mengelberg voorgelezen terwijl hij doorTh。 シュヴァルツェ(テレーズ・シュヴァルツェ(1851-1918))wordtuitgeschilderd。 Zij leest dan voor uit Faust II

ウィレムメンゲルベルクgeschilderdドアテレーズシュヴァルツェ。 テレーズ・シュヴァルツェ(1851-1918).

12月5日Vergadering Concertbesturen – zeer langdradig geklets over hetengageren van 2solisten。 死ぬprovinciemensenvinden't hoogstbelangrijk。 のavondsdiner bij Van Laer、waarvoor Ogtrop het menu heeft gemaakt、prachtigdiner。 博士男爵P.Th。 (nog een paar voorletters)Creutz、wordt flinkdronken。 Hijは、Rekenkamerの10e candidaat voor deRekenkamerでした。 Ik zit tussen Schlegel、die altijd aangename jeugdherinneringen bij mij opwekt、hij looft Mik [Oudste zuster van Hendrik de Booij)als zijn beste en meest begaafde leerling、en Hodenpijl、die een brave kerel is.Mengel Na afloop Van Rees、Van Ogtrop、Freyer en ik nog een biertje gedronken inSalvatoro。 De tong van Ogtrop werd op het laatst ergdik。 私たちは、ヘッベンノガルオムヘムジェラチェンです。

3つのマートゾンダグ。 コンセルトヘボウの本のミッドダグエリザベス・ボーケ対エンダート・ジント。 Zijはnogmooier geworden、heeft een schitterende japonaanです。 Haar gezicht is iets ernstiger geworden door de ellende die zij door heeft gemaakt toen haar man of haar gescheiden man zich voor het hoofdschoot。 Maar aan grappen geengebrek。 Zijは熱狂的な魅力です。 Nahetコンサートnaarmevr。 シュヴァルツェ(テレーズ・シュヴァルツェ(1851-1918))、waar het nieuwe schilderij、het portret van Mengelberggezien。 ウェルゴード、マールズィージュマークトッチアレゲジヒテンダイイクヴァンハールゲジエンヘビーンビーチェスラップ、ジーフテリエツジョーズアーン。 Bij Schwartze uit Lizzie Ansing(schilderes)zich tegenover Hilda op bewonderende wijze overmij。 Wij nemen afscheid van Elisabeth、死ぬHodenpijl、死ぬhaar als een politiehond bewaakt、naar het hotelgaat。

9マート。 Uitvoering van de 8ste symphonie van マーラー、overweldigende indrukmaakteで死ぬ。 Nog zelden zag ik het publiek in het Concertgebouw zo enthousiast、en dan -nog wel een Toonkunstpubliek、dat bij ons als saai te boekloopt。 Ik vind het le deel bepaald mooier dan hettweede。 ヒルダ(vrouw van Hendrik de Booij)zongはheel veel vuurmedeに会いました。

10 maart zondag hadden wij eerst's middags een hele mooie uitvoering van de 4de symphonie van Mahler、metmevr。 Loman voor de solo、en's avonds was het merkbaar bij de herhaling van de 8ste、dat Mengelberg en het orkest en het koor moedewaren。

20月XNUMX日Ontmoette vandaag op het Concertgebouw de heer enmevr。 スクリャービン、アルディゲメンセン。 Hij zeide het zo aangenaam te vinden hier in Holland“geëquilibreerde“ mensen te ontmoeten、noemde de Russen“Trèsprofond、neurux” angstig、zoekend、melancholiek“ Oblomows” bestonden er in Rusland niet meer zeide hij、ma contemplatiefzijn。

アレクサンドル・スクリャービンの作曲家(1872-1915)

3nov.zondag。 Hilda en ik naarコンセルトヘボウ、waar 8ste van Beethoven、prachtig、eneenコンサートvanVivaldi door Kreisler、ookprachtig。 EenコンサートヴァンWeingartnerkan ons、evenals de man zelf、nietbekoren。 Vandaag nieuwe kelners met blauwe rokken en rode vesten van de nieuwe batchpachter、die begint met bij ongeluk thee en koffie gemengd te schenken、wat niet lekkeris。                         

フリッツ・クライスラーのヴィオリスト、ツオルトのメンゲルベルク(1875-1962)

28月11日ドンダーダグ。 コンセルトヘボウ、ペレアスとメリザンド、XNUMX年前のヴェルクヴァンヘムヴァンヴォールにあるのエイボンズアーノルドシェーンベルク。 ヘットはラングマールムーイでした。 Door de grote meerderheid van het publiek koelontvangen。 Hijはeenklein levendigmannetjeです。 Kaal hoofd、expressief gezicht、flinke ogen、Jood、beweeglijk。 Een gunstiguiterlijk。

アーノルド・シェーンベルクの作曲家(1874-1951)

7月2日土曜日3人のトリオがmevrouwHeldring enCanivesに会いました。 Ik speelslecht。 Wijゲーム1eトリオヴァンベートーベンenXNUMXeトリオヴァンモーツァルト。 モエの学生。 のAvondsuitvoering Requiem van Verdi、de klanken zijn prachtig maar de soort van muziek is volgens mij een beetje laag bij degrond。 Het DiesIraeはbelachelijkです。 Nemen Diepenbrock en Elisabeth mede naar huis waar wijbroodjesmetpatéetenvandepatédieCharlesaanHilda heeft gegeven、en Moezelwijndrinken。 Wijはヘットオーケストラに飛び散った。 Ik ben verbaasd te horen dat het orkest、dat ik altijd heb gedacht het mooiste te zijn in Europa volgens D. niet het mooisteis。 De strijkers zijn slecht volgens D. Frans orkest beter、veel meertechnisch。 より高いslechteの規律。 een orkest tot zijn recht kan komen en moet bewaardblijvenのindividualiteitのIkvraag。 Diepenbrock zegt、ヒールmoeilijk tebeantwoorden。 Hij zegt dat het orkest nog lijdt onder de nalatenschap van Timmer、die alles beschouwde van het Standpunt van Mozart、allesbetekende。

1913

Zondag 5januari。のCouturieren7¼ダイナーでのMorgensの繰り返し。 Aardige partij、かかとが暖かい。 Charles houdt ergonhandigeスピーチwaarinhij erop wijst dat het kringetje echte vrienden van Mengelbergeigenlijkヒールヒールkleinis(natuurlijk hoort hij in de eerste plaats tot dat heel kleine kringetje)en in zijn antwoord zegt Charles woedend、gelooftnu「datWMteveelgedronkenheeft」。

1913年のHetbestuur vanHetコンセルトヘボウNV。vlnrJ.DudokvanHeel、mr。 HJ van Ogtrop、Mr R. van Rees、GH、。 de Marez Oyens、H。deBooij en de administrateur H.Feyer

1914

30 maart maandag 11e aandeelhoudersvergadering Concertgebouw、verschrikkelijke plannen vanMengelberg。 Hij wil inspecteur "grote uitbreiding van orkest、verhoging salaris buitenorkesten、meer repetitiesenz。 enz。 allesonmogelijk。 Wat tedoenはDopperen Cornelisに会いましたか? Grotemoeilijkheid。

16月XNUMX日。 Vandaag naar Diepenbrock、de GroeneAmsterdammerの死んだ冠詞はgeschrevenを持っていました。 メンゲルベルクの上のゲスプレク。 Mengelberg heeft voor hemafgedaan。 M. geheel onder de bekoring vanhetゲル化。 Minderwaardig stukje van M. in decourant。 Diepenbrock naar het Paviljoen、waar wij een oude klaredronkenに会いました。 Op de terugweg ontmoet Anke Schierbeek、die Diepenbrock wat aardig aankijkt met haar vrolijke geestigegezicht。 Zij is te Borkum geweest、waar het voortdurend“DeutschlandüberAlles” was en waar zij uiteencafe is gezet omdat zij daarvoor nietopstond。

アルフォンス・ディーペンブロックの作曲家(1862-1921)(Foto H. de Booij)

18月XNUMX日。 Van Mengelberg een lange brief gekregen in antwoord op de mijne、waarin ik hem“ volslagen Duitser” noem。 Gisterenavondコンセルトヘボウ。 Tilly zegt dat ze het erg naar zou vinden als ik werd doodgeschoten、“ Heus erg naar”、daarom ben ik nu maar weer goed op WM enechtgenote。

アムステルダム、17年1914.165月XNUMX日。XNUMXJoh.Verhulststraat。

ワーデメンゲルベルク。

Ik heb voor enige dagen het stukje gelezen in de courant、waarin je een en ander mededeelt omtrent jeterugreis。 Het trof mij dat je blijkbaar niet hebt begrepen、hoe wij Hollanders in spanverkeerden。 dagen als die wij thans doorleven voelen de Nederlanders sterker dan ooit den band、die hen bindt aan hetvaderland。 Nog sterker dan anders voelen zij、dat zij gaarne alles over hebben voor de onafhankelijkheid van hunland。 Dit gevoel gepaard aan een gedwongen neutraliteit(geen inwendige neutraliteit)、die maakt dat zij niet weten tegen wien zij in geval van oorlog zouden moeten optreden、veroorzaakt diespanning。 Ik heb groote bewondering voor de wijze waarop Regeering en Volk zich in de dagen van spanding gedragen en zelfbedwangtoonen。 Dit alles nu in aanmerking Genomen zul je begrijpen dat het mij zeer hinderde in je stukje eenige minder aangename opmerkingen over Holland te vinden、opmerkingen die niet hinderlijk zijn in gewone tijden doch nuwel。 Daarentegen werd de algemene toestand in Duitschland als bijzonder mooi geschilderd、de schoorsteenen rooken allemaalenz。 enz。 Enfin、je stukje heeft mij erg gehinderd en ik kan niet nalaten dit te schrijven omdat ik anders misschien zou gaan spreken en dat doe ik lieverniet。 Ten slotte kan ik alleen dan begrijpen hoe je zulk een stukje hebt kunnen schrijven als ik aanneem、dat je volslagen Duitscher bent en heelemaal geenHollander。 Duitscher zijnde heb je niet gevoeld hoe ons Hollanders zulke uitlatingen zoudenhinderen。

Hartelijke groeten、H。deBooy

Hieronder het door Hendrik de Booij gewraakteインタビューgepubliceerdin het Algemeen Handelsblad 1914年XNUMX月:

ウィレムメンゲルベルクヴェルテルト。

UnterEngadinでHoogop de bergen aan de Tyroolschegrensをzatenします。 onzen“ veestal” woondenで、私たちはmooi en schilderachtig met z'n zessen、leefden er van eigengebakken brood、kaas、melk en boter; eieren en ham als buitengewone lekkernij en perhogeuitzonderinggoûteerdenwedeninhoudvan eenblikje。 we hebben er twee maanden lang、bijna dagelijks gewerkt in den moestuin、gehooid en gemaaid voor den boer、wiens knecht onder de wapenen was en wiens paard、z'n eenig、aan de grenzen werkte in een derkampement。 Webben gewandeld en's avonds voordat om negen het beduur sloeg、gelezen、veel gelezen:klassieken、moderne litteratuur en、wat mij betreft、ookpartituren。 Omdat ik daarboven geenピアノヘブライ語、geen enkelmuziekinstrument。 Toen Zwitserland mobiliseerde en、wat later、voorbereidingen worden gemaakt、om de Hollanders die met vacantie er verblijf hielden、naar het vaderland te brengen、heeft men ons、ook van het gezantschap、geraden、kalm te blij Prinses Juliana” huiswaarts te stoomen.Toen kwam het mijnen gevaar; kregen we raadgevingen te over om niet de zee op tegaan。 XNUMX月にzouweer een“ Hollandsche” trein georganiseerdworden。 Maar op dien trein、dat merkten we al gauw、hebben we niet kunnen wachten; ik zou dannooitアムステルダムgehaaldhebben omhetコンサートvanvanavond te kunnendirigeeren。 Daarom hebben we op 1 september's morgens om vijf uur onze stulp verlaten en zijn op weg naar Nederlandgetrokken。 Als't leven z'n gewonen gang gaat、kan ik van uit m'n Zwitsersch huisje in 24 uren naar Amsterdamkomen。 Ditmaal heeft de reis negen keer zoolang en nog zes uur daarbovengeduurd。 Gister、woensdagmorgen、omstreeks elf uur、zijn wegearriveerd。 ヌダン、デレイス! 't Ging eerst naar Bern; daar moest ik m'n pas laten vernieuwen、die ik nog had、stond vol Russische plakkaten enschrifturen。 Van Bern zijn we naar Romanshorn gegaan aan de Bodensee; den volgenden dag met de boot naar Friedrichshafen、per spoor naarStuttgart。 私たちは、natuurlijk niet verplaatsenがdegroote sneltreinenに会い、人のmilitairen vervoerenを死に、hun gewonde familieleden gaanhalenを死にました。 私たちはlangzaam、uiterstlangzaamを再利用します。 geen stationnetje zoo klein、geen Halteplaats zoo nietig of de trein stopte; stopte om de vijfminuten。 Maar de reisが行き、かかとが行きました。 de treinen vertrokken op de minuut en kwamen stipt aan、treinen meestal met een sleep van ontelbare wagens、waarvan je het einde niet kon zien en volkrijgslieden。 Ongeloofelijk bijna、zoo ordelijk als dat toeging、zoo uiterstpunctueel。 私たちはシュトゥットガルトでblevenし、フランクフォート、Keulen、Emmerikでblijvenを湿らせます。 En om zeven uur dinsdagavond kwamen we in Elten; dat verlieten we om elf uur dien avond en spoorden verder totArnhem。 Daar moesten we uitstappen –overnachten。

私たちはZwitserlandを検証します– veel fabrieken stonden er stil、veel zaken waren geheel of gedeeltelijk gesloten、omdat de eigenaar of de bedienden onder de wapenen moesten komen; erはgeengoudstuk tebekennenでした。 alles papier en kleinepasmunt。 Duitschlandではjoegende fabrieksschoorsteenen zware rookpluimen omhoog; rustig werd doorgewerkt aan in aanbouw zijnde huizen、stampvol zaten de Restaurants、het goud en zilver vloeiderijkelijk。 DuitschlandgaatドアにあるEnook het muzikale leven; wordt voortgezet ondanks geweldigentegenslag。 de eerste plaats de velen、óókorkestleden、die het vaderland zijn gaandienenでdaarzijnが欲しい; daar zijn verder de vele、rouw gedompelde家族では、死ぬhet verlies van een bloedverwant betreuren en die in dezen eersten tijd geen Concertzaal zullenbezoeken。 Toch zullen de Concerten doorgaan、ik heb dat gehoord van de besturen der Gewandhaus Concerte in Leipzig、der Museumconcerten in Frankfort、van de groote Concertonderneming inKeulen。 De besturen blijven doorwerken、al zal de groote moeilijkheid zich voordoen、hoe de zalen te vullen in oorlogstijd、hoewel ontegenzeggelijk ook met verlies moeten wordengewerkt。 フランクフルトでのéénenkelコンサートが欲しいbrengtmeer dan achtduizend mark onkostenmede。 Ook de andere groote instituten; de Conservatoria、de stedelijke theatres gaan door; natuurlijk zullen er theatredirecteuren zijn、die de pacht van hun schouwburg op den duur niet zullen kunnen opbrengen.Maar zullen de menschen、vooral de geestelijk hoog staan​​den、vooral zij、die de emotie van den oorlog diep gevo om die emotie te verdringen door een andere emotie? En is de muziek daarvoor niet in de eerste plaats aangewezen? En is daar nu niet de macht van de Pers? De Pers、die de menschen erop kan wijzen、dat zij muziek moeten gaan hooren; dat zijhunコンサートnietmoetenlatenloopen。 Maar dat zij ook、en dat zeg ik met het oog op ons Concertgebouw、dat zij medehelpen er toe bij te dragen、dat onzen zaak weer op pooten komt、in de eerste plaats voor henzelven、want goede muziek kan en mag men niet dan voor onze musici、wier bestaan​​ wordt bedreigt; maar ook voor het land、voor ons Nederland、dat op muzikaal gebied zich een reputatie heeft verworven in het buitenland、in ganschEuropa。 Zou Amsterdam niet meer een handvol menschen tellen、die voor onze muziekinstelling wat geled over hebben? オッホコム! Wat mijn persoonlijke Engagementen aangaat、ik heb ze voor Engeland、Frankfort、Petersburg、Moskou、Weenen、München、Scheveningen、Parijs、Brussel、Rome、Napels、Turijn。 Enkele ervanzijncontractueel。 Maar natuurlijk、zullen daarvan不可抗力、wel sommigen moetenvervallen。 ordezijnのspoor-enbootverbindingenのWiekan zeggen? Doch in de eerste plaats voel ik mij verbonden met het Concertgebouw en met deartisten。 Mogen allen、staat zijn gebleken、naar draagkracht medewerken、ons Concertgebouw orkest、wiens leden、die den stadgenooten zooveel uren van groot genot hebben verschaft、stand tehoudenで死ぬ。

アインデアーティケル

Hier volgt de reactie van Mengelberg op de brief van Hendrik de Booij:

簡単なヴァンメンゲルベルクaanH。de Booij 17年1914月XNUMX日

Hieronder volgtdezelfde簡単なuitgetikt

17月14日'XNUMX。「Cherami」deBooy、

Jebriefjeはgeschrevenop't誤解です。 Ik heb geen stukje in de courant geschreven、en zal dit ook nietdoen。 Er kwam een dame van'tHandelbl。 mijインタビューをm'nreisなどで。Zevroegmewat ik gezien enopgemerktが持っていた。 Wat ik op die vragen antwoordeは、niets dan dewaarheidでした。 Vindt jij dat ik、nu de gehele wereld vol leugen en onwaarheid is、ook mee had moeten liegen? Ik dankdaarvoor。 Wat je tot slotschrijftはナンセンスです。 会った 't zelfde recht zou ik jou' n Japanner of Chinees kunnenschelden。 onzeneutraliteit上のWatjeechterschrijftはernstigです。 Mijn meening is dat ieder Hollander、die in den zoo bijzonder ernstige en voor ons land gevaarlijken tijd niet waarachtig neutraal is、 'n gevaar voor ons Vaderland kanzaijn。 ワットは中立ですか? Zeer eenvoudig Onzijdig zijn – niet partij kiezen、noch voor den een、noch voor denander。 Onze Koningin heeft't pas duidelijk gezegd:Onze regeering is 't er natuurlijk medeeens。 Ieder oprecht en waarachtig Hollander moet nu z'n plicht doen、aan het bevel van onze Koninginvoldoen。 Degenen die dus inwendig niet“ neutraal” zijn(neutraal is:zich buiten den strijd houden、geen kletspraatjes of leugens gelooven、noch van de eene noch vd andere partij-)zijn mi slechteHollanders。 De couranten geven hier'n zeer slechtvoorbeeld。 Op 100 berichten van de eene partij、komen er geen tien van deandere。 dat onzijdigheid –? Laten wij daar toch niet aan mee doen – maar ons buiten de partijenhouden。 De oorlog zal wel uitgevochten worden、ook zonder onze couranten、waarin iedereen maar z'n illustre wijshedenverkondigt。 En nogeens。 laten we toch goede Vaderlanders blijven en dan den wensch van Koningin en regeering gevolg geven、laten we dus geen leugenaars worden – maar echt neutraal blijven、di ook inwendigneutraal。 Zoo zullen we ons Vaderland in dezen tijd beter dienen dan al die kletskousen、die iederen krantenschrijvenden oorlogscorrespondent voor'n Socrates、en ieder telegram van Wolf、Reuter of Havas voor 'n door God geopenbaarde waarheidhouden。 Laten we zoo min mogelijk couranten lezen – zoo min mogelijk .. liefst healthemaal niet – ze bewaren tot na den oorlog – dan blijven onze zenuwen frisch en gezond en onze hersenen holder en logischdenkend。

Dag Japanner – houw jetaai。 'n flinke poot van je nog altijd waarachtig Hollandsch voelend en denkendvriend。 ウィレムメンゲルベルク。

29月XNUMX日GisterenavondConcertgebouwvergadering。 Mengelberg spreekt een heleboel verstandiger taal dan toen hij pasaankwam。 Hij komt langzamerhand tot bezinning

Mengelberg en zijnvrouwTillyMengelberg-Wübbeopreis

1915

7マート。 コンセルトヘボウ–リヒャルトシュトラウス– Todu。 Verk1ärung、Tijl Uilenspiegel、Zarathustra、DonJuan。 シュトラウス・ゼアは、ジーン・ディリゲレンの地味な、ウェル・インターエッサント。 Strauss maakt een beschaafde indruk、meer danMengelberg。 Erはnietveel enthousiasme bij het publiek、maar er is toch een troep Duitsers of Duitsgezinden opgekomen、diebrullen。 Diepenbrock vertelt mij dat hij het in veel opzichten niet eens met de muziek van S.、maar dat hij hem een heel aardige kerelvindt。

リヒャルト・シュトラウスの指揮者(1864-1949)

1916

22ジャヌアリ。 Werd gisteravond“ Dringend” door Hilda gebeld dat ik bij aankomst A'dam een conferentie moest hebben met Mengelberg en met Oyens en met orkestleden over de herrie in hetOrkest。 Niet alle orkestleden willen lid der Verenigingzijn。 De tijden van het Concertgebouwconflict komen mij weer duidelijk voor degeest。 Het spijt mij dat het Bestuur de richting Sillem verlatenheeft。 het anderのHetéén、datはaltijd hetbesteです。 Thuisgekomen en daarna naar Mengelberg(kwestie erkenning vakvereniging)。 Tenslotte maakte ik de redactie van een verklaring die Mengelbergbevredigde。 Maar zijnの診断は、dat het erkennen van de vereniging 25%doet verliezen van het hoge peil van het Orkest en dat hij de verantwoording niet wildragenです。 Daarna komt Oyensは、Hermans en Elders bij mij om de zaak te bespreken en's avonds vergadering van het Bestuur overhetzelfdeに会いました。 Wel veel herrie voor iets dat in 2 minutesn kan afgehandeld worden en dat in wezen zo eenvoudigis。 Maar de omstandigheden dat wij met artiesten te maken hebben en met de Kunst maakt de zaak ingewikkelder.Ikkomte½1doorgerooktthuisen met een aardige hoeveelheid Moezelwijn in mijnbuik。 アムステルダムはオンゲゾンデのスタッドです。

20マート。 Gisteren Diepenbrock bijons。 Hijは、een fijne geest、leeft in eenわずか、andere sfeer van denken alswijです。 Zijn haat tegenDuitslandはbuitengewoongrootです。 Het valt mij op hoe hij alles onthoudt wat hem eenmaal verteldis。

マアンダグ3月1915日。 のAvondsConcertgebouwbestuurvergadering。 Van Rees、Oyens、V.Notten(bestuurslid 1930-1915)、Vom Rath(bestuurslid 1939-1931)、Wibaut(bestuurslid 1939-8)、Charles、Freyer。 Wibaut gelooft dat toestand reden geeft totongerustheid。 Frankrijk de indruk gekregen van grote ernstigevastveradenheidのHeeft、verder dat Fr. gaarne vrede sluiten als maareerstDuitslanduitBelgiëenFrankrijkgaat。 Alle verderekwesties仲裁オプテロスン。 Duitsland veel ellende、ook aan het front geen botermeer。 家族の男性、週あたりのvrouwenの種類の池のバター獣医。 Oyens gelooft dat Duitsland zalverliezen。 Dat vind ik sterk dat Oyens hetgelooft。 Hetはtegenwoordig「シック」なompromof tezijnです。 Promof zijn:de aristocraten、de hoge legerambtenaren、de ministers、de dominees、pro Engels:de intellectuelen、de reders、de middenstand、de lagerevolksklasse。 aantal overtreffen de pro Engelsen ver en ver de promoffenで。 ベルヴァントのベスロテンの言葉は、アルベールXNUMX世のブラバントの歌– XNUMXマテン・エル・ヴァン–ウェルク・ストゥクがアルベールXNUMX世の歌声である。

Dinsdag 4月XNUMX日。 Charles naarDiepenbrockに会いました。 Deze erkent dat heteenマニフェストヴァンヘムです。 Zal er over denken wat hij kandoen。 Ik zeg dat hij het moet laten voor het“ Vaderland”、niet voor het Bestuur vanhetConcertgebouw。 Dit schijnt indruk temaken。 Charles zegt dat Marie ook zei dat het niet kon、waarop Diepenbrock:voor het gevoelen van een vrouw heb ik respect、voor dat van zakenmensen helemaalniet。 マリー・モエ・ヌはエリザベス(vrouw van Diepenbrock)に会いました。gaansprekenen ik ben benieuwd hoe alles zalaflopen。 Kregen geen ogenblikruzieはDiepenbrockに会いました。 Hij zeide:Van iemand als Mengelberg of Oyens kan je het niet kwalijk nemen dat ze pro Duits zijn、 't zijn Duitsers(hun moeders waren Duits)en als zodanig zijn ze“ erfelijk belast”。

12月1898日VanavondHilda repetitie Toonkust en ik speelmetJohannesRöntgen(ピアニスト、コーディリジェント、作曲家1969-10)、dienzoëvenheteerstsalaris heeft opgestoken、namelijk f 4、-voor XNUMX lessen、het geen ik schanジョンエン

18月4日。 のMiddagsXNUMX uur een vergadering op het Concertgebouw inzake de omwerking van de pensioensregelingen Concertgebouw、een ingewikkelde geschiedenis、maar wel interessant en aardig、zo er iets van terechtkomt。 De kwestie is dat van de tegenwoordige ouderdomspensioenverzekering moet worden gemaakt een verzekering voor ouderdom、invaliditeit en weduwen enwezen。 Hoe dit te doen zonder te tornen aan verkregernechten。

1918

15 mei woensdag Gisterenavond tot 12 uur vergaderd bij Van Rees(Concertgebouw)、een interessante vergadering over de salarisregeling der orkestledenvoornamelijk。 メンゲルベルクはmoeilijkheidにいます。 De oude vader Mengelbergは、weigert allerlei stukken tetekenenの種類です。 Het is een kwestie vancuratele。 Verder heeft onze Willem geldzorgen in verband met de verschillende krankzinnige leden van zijnfamilie

Ouders van Willem Mengelberg:Helena Franziska Schrattenholz(1845-1930)en Friedrich Wilhelm Mengelberg(1837-1919)

5月XNUMX日。 LangebesprekingenはadvokaatGerritsenに会い、Wibaut enCharlesに会いました。 Wibaut doet wel erg pauzig、maar kent blijkbaar niets van de wet op het arbeidscontract、zodat wij kans hebben gelopen een Contract te sluiten dat een bron van moeilijkheden has kunnenworden。 Ik schrijf's avonds aan Wibaut en Charles dat ik voor hun Contract de verantwoordelijkheid niet kandragen。

7月XNUMX日。 Wibaut、Charles en Van Rees、en daarvoor bij Polman koffiegedronken、waar Wibaut weer erg dik doet、maar't hem toch niet lukt bediend te worden zondervetkaartに会いました。 (Waarschijnlijk wordt met een vetkaart bedoeld een rantsoeneringkaart zoals ook tijdens de tweede wereldoorlogwerdgebruikt。Menhastoen kaarten voor allerlei artikelen zoals de aardappelen、kolen、boter、broodなど)

3月XNUMX日。 Prins Max van Baden wordt genoemd als nieuweRijkskanselier。 Mengelberg te Frankfortgerepeteerdはhetkoorに会いました。 Volgende dag bom gevallen op zaal waar hij has gerepeteerd en ook de hem aangewezen schuilplaats geheel vernield en werkstergedood。

24月XNUMX日。 ナミダグ・オペ・コンセルトヘボウ、ゾイデル海の交響曲ヴァン・ドッパー。 voor het applaus schreeuwt マティス・バーミューレン(1888-1967)、de recensent van de Telegraafヒールハード:「LeveSouza」(die Amerikaanse dirigent)。 desolistenkamerでの大騒ぎ。 Van Rees een beetje besluiteloos、Van Heel wil wachten tot de vergadering van 2december。 曲がりくねったバン アレクサンダーシュミュラー(1880-1933) (ヴィオリストコンセルトヘボウ)、ブレイザー(蓋コンセルトヘボウワークエスト)、ボッテンハイムヴァンヴェレアンデレン。 Gevolg ten slotte dat Freyer opdracht krijgt Vermeulen te verwijderen、hetgeen geschiedt onder hevig protest van zijn vrienden en vriendinnen、die schelden op het Concertgebouw、op de Concerten van Dopper en vragen of je dan je mening niet mag enz(we hadden een koperen tafelbel、in de vorm van een vrouwtje met lange rok、dat van Vermeulen zou afgepakt zijn omdat hij er tijdens eenコンサートlawaai me had gemaakt)。 Nadat eerst nog een politieagent is gehaald gaat Vermeulen eerst nog naar binnen、doch wordt tegengehouden door Van Rees en gaat eindelijkheen。 Vermeulen erkent een taktische fout te hebben begaan en belooftbeterschap。 Daarna naar Mengelberg die nog thuis is na zijnziekte。 Het geval besprokenは、Tilly enBeukersのメンゲルベルクに会いました。 Mengelberg beweert dat hij zijn ontslag neemt als Vermeulen weer wordttoegelaten。 Het lijkt weer een beetje op de dagen vanhetConcertgebouwconflict。 (MatthijsVermeulenはzijntweede huwelijkgetrouwdでTheaDiepenbrock、dochter van Alphons Diepenbrockに会いました)                    

マティス・バーミューレン、作曲家en muziek criticus(1888-1967)

28月XNUMX日。 メンゲルベルクに話しかけるハーフゼス。 Aanwezig:Van Rees、Wibaut、Vom Rath、Oyens、ik、Freyer。 Wij besluitenMatth。 Vermeulen slechts toe te laten in het Concertgebouw als hij waarborgen geeft dat een Incident als Zondag plaats has niet meer zal gebeuren en als hij dan toch de orde verstoort zal hij voor goed verwijderdworden。 Daarop verklaart Mengelberg dat hij niet zal dirigeren alsMV。 デザールにあります。 Veel ingezonden stukkenenbrievenvanabonné'sdieeisendatMV niet meer zal wordentoegelaten。

2月1884日。 ゾンダグはコンセルトヘボウでヘリーを殴りました。 Enigemanifestanten、redevoeringen houdende vanaf het balkon、wordenverwijderd。 Evert Comelis(1931-1910 van 1919-XNUMX tweede dirigent van he Concertgebouworkest)houdt een bijzonder ongepaste toespraak tot het publiek vanaf het podium en Oyens spreektherhaaldelijk。 のAvondsvergadering bijMengelberg。 

1919

12月XNUMX日、メンゲルベルクのエイボンズコンサートオンダーメンゲルベルクは、花のベストルーイドワードオペポディウムに会いました。 Ik zit naast Van Rees om bij mogelijke ordeverstoring op te treden maar het is nietnodig。

6月XNUMX日Dinsdag。 のMorgenskomen Van Rees en Freyer op mijn kantoor en Van Rees vertelt mij van de Concertgebouwtoestand、hoe de Orkestvereniging complete medezeggenschap wil in het bestuur van het Concertgebouwenz。 Van Reeszenuwachtig。 のAvondsコンサートコンセルトヘボウ。 ヒルダblijftthuis。 Ik ga met Bram [van Stockum)en we horen een mooi nieuw stuk van Zagwijn met eigenaardige mooie klanken en een prachtige Don Juan en op de solistenkamer hoor ik dat Mengelbergs vader is overleden、en Onze Willem is erg onder de indruk maar hear 。 Ik merk weer eens hoeveel ik van Mengelberghoud。

1920

4月XNUMX日Gisteren heeft Oyens mij in tegenwoordigheid van Freyer voorgesteld voorzitter van het bestuur teworden。 Wij zijn wat dat betreft in moeilijkheid、want als Van Rees aftreedt dan is het moeilijk hem te vervangen、daar Charles niet gewild is、ook Van Heelniet。 Vom Rath kanniet。 Wat mij betreft is een bezwaar dat ik geen geld heb、niet makkelijk voor de vuist spreek en gauw moeben。 Ik zal er over denken

24年1920月2日。コンセルトヘボウのメンゲルベルク。 Reusachtig。 vanOnderwijs大臣はprachtigをスプリークします。 ヴェルダーはブイテンル首相であった。 zaken、Fock、voorzitter XNUMXe kamer en vele andereautoriteiten。 Wibaut namens gemeentebestuurは、「geestig」の天気の良いToch een knappekerelでした。 Reusachtig veel bloemen、jonge dames met zegepalmen、een cantate van Dopper voor koor met orkest、mooi。 Mengelberg zeer onder de indruk、antwoordde goed enflink。

1921

4月0日ゾンダグ。 コンセルトヘボウのVandaagmuziek van Diepenbrock Elektra、de Hymne voor viool – Louis Zimmermann – en een stuk van“ Gijsbrecht”はRoyaards en een kleinkoorに会いました。 Voor de pauze waren Joanna en Thea Diepenbrock in de zaal、na de pauze ookElisabeth。 Het was alles prachtig maarヒールtragischen toen Royaards declameerde」Vergun、11神! op zijne bede、Naar uw belofte、uw'knecht verlof Opdat hij reize in ruste en vrede、Omhoog naar het Hemelsche vredehof; Nadien ikは、mijne eigen oogen Den algemeenen Heilandzagに会いました。 Die als een zon schijnt uit den hoogen、Daar ieder zich in verblijden mag」、toen werd het Elisabeth te machtig en sniktezij。 後で確認してください:Nu buig ik mij voor God、mijn lief、mijn uitverkoren! Nu weiger ik geenszins naar Uwe raad te hooren、En leg hier't harnasaf。 Hier baat geentegenweer。 Ik mag Diepenbrock misschien nog zien、morgen om XNUMXuur。

5月11日。 Vandaag om XNUMX uur toegelaten bijDiepenbrock。 Een treffendgezicht。 Een bijna geheel ontvleesd lichaam、geel van kleur、de ogen holder、onveranderd、en Elisabeth sympathiek enbedroefd。 Ik sprakは、de uitvoering van gisteren、zijn dochters、hoe ze zo mooi waren door hun uitdrukking en hoe ik hem miste en hij antwoordde dat hij hetヒール、aardig vond en dat ik niet ongerust moest zijn、hij zei:we zeiオンジェラスト。 Verder verzocht hij Hilda en de jongens tebegroeten。 Hetはaangrijpend、mooi endroevigでした。

5月XNUMX日。 ヘデンはディーペンブロックに覆われています。 Mengelberg komt vannacht terug uitAmerikaはveelドルに会いました。

7月2日。 Hedenom½30.000はHildanaar Elisabeth Diepenbrockに会い、die wijvindenはhaartweedochtersに会いました。 Tas、ヒールカルムアンシンパシーク。 Ik ben naar boven geweest en heb Diepenbrock gezien、het was heel mooi en vredig、er was niets menselijks meer aan dat lichaam、allesgeestelijk。 Hij lagは、hoofd opzijde naarリンク、de ogen halfgeslotenに会いました。 Ik keek een tijd lang naar hem、naar zijn edele fijne trekken、zijn handen in elkaar gevouwen over hetcrucifix。 Naast hem aan de wand het portret van zijn moeder op haar sterfbed en de gelijkenis valtop。 Hijは、edel hoogstaan​​d mens、bijzonder begaafd、ontwikkeld een fijnegeestでした。 Hij heefthetヒールmoeilijkgehad、ook dikwijls geldzorgengehad。 Elisabeth Diepenbrock betreurt het dat zijn muziek nog niet gedrukt is、éénbrandjeenalles verbrandt en is voorgoedweg。 Er zal f XNUMX bijeen worden gebracht om haar tehelpen。 Er zal vandaag gebeden worden bij het lijk door devrienden。 Vandaagはメンゲルベルクのteruggekomenです。 Hijはdadelijkgaanrepeterenです。 Hijはdikgewordenであり、heeftはgehad en veel geldverdiendを成功させます。 ヘットプログラムは次のとおりです。ベートーベン、トドゥ。 VerklärungvanStrauss(Diepenbrock vond dit een afschuwelijk werk)en na de pauze het Lied von derErde。 Wij gaan erheen。 Olga heeft Connie gevraagd thuis de wacht te houden en dat doet ze gaarne en ik laat mevrouw Cnoop Koopmans en een klein lief Hongaars meisje op mijn plaats zitten en ga naar de loge en val daar gauw in s de hand te hebbengedrukt。 Een grootコントラスト:メンゲルベルク–ディーペンブロック。           

Bernard Zweers、作曲家(1854-1924)

9月8日。 Om 1 4/1 in de RK kerk Obrechtstraat met Hilda、de mis van Diepenbrock bijgewoond、vervolgens 2/10 3 in het 1873de volgrijtuig mede in de stoet naar het kerkhofBuitenveldert。 Daar in de kerk weer een plechtigheid – de laatsteabsolutie。 het rijtuig gezetenで、Zweers、Charles enFreyerに会いました。 Verhalen van Zweers(Bernard Zweers、作曲家)over de Rooms Katholieke kerk、waar hij niet uitgetreden is、zijn antwoord aan Van Ogtrop、die hem aanmerking maakte over zijn niet vervullen van godsdienstplichten en het ook niet ei Hij vertelde dat Diepenbrock en Hubert Cuypers(koordirgent en componist 1960-XNUMX)niet in een stad als Nijmegen zouden kunnenwonen。 Ze zouden daar door de invloed van de geestelijkheid voortdurend tegenwerking ondervinden、en ondervinden dat de mensen hen liever nietzagen。 Verder geestige verhalen over muziekuitvoeringen in de kerken in verband met de toestemming die hij daarvoor moest hebben van geestelijke autoriteiten Van zijn zoon zegt hij:Hij maakt't best、een kerel als een boom en hij boemelt ookbraaf。 Nou、dat heb ik ook gedaan、 't is verkeerd、maar ik ben toch blij dat ik ondervinding gehadheb。 Daarbij zijn malle gezicht maakte hetgeheelヒールgeestigenonderhoudend。 Hij vond Diepenbrock een heel diepe natuur、maar je kon niet met hem omgaan、omdat zijn mening de enige juistewas。

1922

2月XNUMX日のAvondsde Koningin in hetabonnementsconcert。 De Koninginontvangen。 Zij spreekt mij aan en Juliana geeft mij eenhand。 Bauduin、Van Geen、de Prins Het is jubileum van Wagenaar en het programma werken van leerlingen van Wagenaar、Goudoever en ウィレム・ペイパー(1894-1947) en de Piet Hein Rhapsodie van Van Anrooy Goudoeveruitstekendチェリスト。 タンゴエンフォックストロット、ヒールムーイ。 Pijpers symphonie een wanhoopskreetgelijk。 Na de pauze Wagenaars Getemde Feeks en Cyrano de Bergeracenz。 ik nog vioolspeeldeのDeKoningin vroeg mij!

ヨハン・ワーヘナー作曲家(1862-1941)

3月3日。 Ik vergat nog te vermelden dat wij nahetコンサートinde solistenkamer een boterham aten met Wagenaar tot 1920uur。 ToesprakenvanRöell(voorzitter bestuur nv Het Concertgebouw van 1933 tot XNUMX)、メンゲルベルクエンワゲナー。 Het uiterlijk van Mengelberg:wilskracht。 Hij zegt:Ik ben grijs van binnen、Wagenaarはgrijs vanbuitenです。 Een aardige avond、メンゲルベルクのzijnスピーチnatuurlijk steeds zich zelvenprijzende。

アントニー・ロール(1864-1940)

1924

1月XNUMX日-Avondsconcertgebouw vergadering in het doelenhotel en hebben Charles en Bunge een van de meerderheid afwijkende mening omtrent de wenschelijkheid Mengelberg als dirigent van het Concertgebouw te behouden

Chasa bij Zuort、Zwitserland het zomerverblijf van Willem Mengelberg

ウィレム・メンゲルベルク(met muts)in zijn buitenhuis Chasa in Zwitserland(Links van hem Hilda de Booij en rechts van hem Charles Boissevain、geheel rechts Hendrik de Booij、Rudi Mengelberg voorovergebogen metbril。

1925

19 januari Vanavond komt Rudi Mengelberg met mij spreken(Neef van Willem Mengelberg、die later administrateur werd van het Concertgebouw)

1928

29月20日。 Namiddag Concertgebouw、Ivogün、een wonderlijk begaafdezangeres。 のAvondsdiner ter ere Bruno Walter enE。[?] in hetArnstelhotel。 DeijdeleRöellenzijnbekomzamewederhelft。 XNUMX人。 B. WalterverteltvanIvogün、hoe die melancholiek van aard is、maarヒールgeestig enkomiek。 Eigenaardig dat dit veel samengaat。 Hoe zij zonder een taal te kennen、enkel door haar muzikaal geheugen、een rede kan houden in het Hollands en in de andere talen die ze hoort spreken、die op de toehoorders de indruk maken in het Hollands te zijn gehouden、of in de andere 、zonder dat men verstaat wat zezegt。 Inderdaad zijn het ook geen woorden、enkel klanken die zijuit。 会ったenkelwoord als Stadsschouwburgbv。 ertussen。 Ze moeteenヒールbijzonderメンズzijn。

ブルーノ・ワルター勤勉(1876-1962)

1929

20月2日。 アムステルホテルのダイナーは、エルネストブロッホ、作曲家、z'n vrouw、31人のドクター、Rachmaninov en vrouw、メンゲルベルク、ティリー、オエンズ、Vom Rath、Rudienzに会いました。 enz。 XNUMX人。 ヒルダは、natuurlijkookでした。 Ikmaakスピーチklaarmaarメンゲルベルクbegintal gauw te spreken en zo komt er nietsvan。 tamelijkeavondでした。 Waarom Mengelberg de muziek van Blochuitvoertはなぞなぞです。

エルネスト・ブロッホの作曲家(1880-1959)

1930

Woensdag 24月XNUMX日MetDopper、Rudi Mengelberg en Collot d'Escury(bestuurslid Concertgebouw)naar de begrafenis van M. Noordewier、zoon van Aaltje、die zelfmoordpleegde。 HijはLidvan hetOrkestでした。 Te Hilversumヒールベールbelangstelling、zag daar Elisabeth Diepenbrock oa Ik behoefde niet te spreken、wel bedacht wat ik zouzeggen。 Hetzouヒールkortgeweestzijn。

1931

29マート。 ナールデマタイ受難曲。 De uitvoeringは、prachtig、vooral wat de korenaangingでした。 Onder de solistenは、Mia Peltenburg te lief、CarlErbtegemaniëreerdでした。 Deuitvoeringはhetgeheelontroerendを超えていました。 私たちは、52メンセン、テレヴァンメンゲルベルクのヘットアムステルホテルにあるジンゲンのアボンズナーヘットダイナーです。 Het diner uitstekend maar ik at weinig en drink nagenoegniet。 Intussen werden wij vermaakt door de Berlin Harmonist Society、een zevental mannen die zongen op de manier van de Revellers、heelknap。 ダンセンは、ヒルダ・エン・イク・デデン・イーン・ワルシェと出会いました。 Om 3 uur naarhuis。 Aardig om te zien het plezier van Mengelberg en de aardige wijze waarop hij omging met dieRevellers。 デスピーチバン アレクサンダーシュミュラー(1880-1933)、vooralヒールaardig waarin hij Mengelberg aanspoorde om nu voortaan in Holland teblijven。 – Keyserling、die zeide dat men om een philosoof te worden de wereld om moet gaan in tegenstelling tot Kant die een groot philosoof was en Koningsbergen nooit heeftverlaten。 De beschaving van Amerika die te meer vervlakt naarmate het aantal verdiepingenstijgt。 

アムステルホテルのFeestelijkebijeenkomst(1931)貝塚のメンゲルベルク、ヴァンヘムヒルダデブイ-ボイスベーン、.rechts van hem zijn vrouwTillyをリンクします。 イローナ・ドゥリゴの直接アクター・ヘム・デ・アルト。 Verder veleは、aanwezig、Heineken、CornelisDopperを著名にしています。

29月XNUMX日、ゾンダグ。 s-Middags naar het Concertgebouw、half en half verwachtende dat er iets gebeuren zou omdat een deel van het publiek ontstemd is omdat gedurende het Concert geen hulde betuigd was aan EvertCornelis。 Er gebeurde echterniets。 ムーイ・チェルビーニ。 Vioolconcert Beethoven van Louis Zimmermann、altijd weinig interessant maar goedgespeeld。 変奏曲vanReger、mooi maar lang

Louis Zimmermann violist en eerst Concertmeester van het Concertgebouworkest(1873-1954)

1933

ドンダーダグ21月10.40日。 Hedenavondは3人のXNUMXgeboren Johanna Maria、dochter van Tom enOtです。 Tom telefoneerde toenhet種類XNUMX分ウードでした。 IkはユイストのteruggekomenvanhetコンセルトヘボウwaarikでしたErnaRubinsteinはhorenspelenhetコンサートvanMaxBruchを持っていました。 Zeは、uitstekende violiste、zonderzielです。    

1934

12月3日、月曜日。 Gisteren、zondag、een mooie uitvoering van de XNUMXde van Mahler in het Concertgebouw onder leiding van BrunoWalter。 Hoe mooi en gevoelig waren de trompetsolo en in de verte de posthoorns in het derdedeel。 Maartjeはheefteenmooieステムを提供します。 Wij dineerden's avonds in het hotel de l'Europe als gasten van Heineken、voorzitter vanhetConcertgebouw。 (blijkens de in het dagboek getekende tafelschikking waren ertienmensen。BrunoWalterzat Links、mijn grootvader rechts van de gastvrouw)。 ブルーノ・ワルターはeen zeer ontwikkeld man、niet alleen op zijn eigen gebied maar op allerleigebiedenです。 Hij zegt dat men in het algemeen omtrent Amerika geheel onjuiste begrippenheeft。 Door de mening van allerlei rassenは、een geheel nieuw、oorspronkelijk ras ontstaan​​、geniaal、nogonafです。

1935

Foto van Willem Mengelberg opgedragen aan mijn lieve vriend H. de Booij juni 1935

1936

4月70.000日。 サム・ボッテンハイム(zaak waarnemer van Mengelberg)は、驚異的なデリケートなヴェロオーディールのウェーゲンです。 Verder heeft hij voor f XNUMXongedekteチェックgetekenden gaat dekastin。OokheefthijAmerikaans geld van Mengelberg opgemaakt、waardoor deze ook misschien in moeilijkheden geraakt omdat hij vroeger moet verklaard hebben in A

13マート。 Met de zaak Mengelberg staathetヒールslecht。 Een bezoek van Jitta heeft tot nietsgeleid。 Hij ontkent alle schuld terwijlprof。 Russel zegt dat hij zeker in de gevangenis zou komen zo alles bekendwerd。 Bottenheim zal als het uitkomt chantageplegen。

29 maart Zondag na de preek naarMarthe。 メンゲルベルクをめちゃくちゃにした。 Zij zegt dat men” zo het land heeft aan Mengelberg、dat men het aangenaam vindt als hem iets overkomt dat onaangenaam voor hemis。 Men hoopt dat hij in de gevangenis komt en dat hij er niet in zit verwondert de mensen die overtuigd zijn dat hij geknoeid heeft met de belasting(Marthe Voorhoeve、de weduwe vanprofessorN.Voorhoeve。Zijmusiceerdevaak met mij de anti-Mengelbergpartij、die Evert Cornelis de voorkeur gaf als dirigent)。

31火曜日Dinsdag。 Vandaag onze Willem Mengelberg voor de rechter als getuige in de strafzaakBottenheim。 Het lezen van het verslag in het Handelsblad stemt niet aangenaam、aangezien het bijna niet denkbaar is dat hij zo weinig van zijn geldzaken zou hebben geweten als hijvoorgeeft。

1 36月woensdag'3。 Gisteren heeft Mengelberg getuigd voor derechtbank。 De verslagen van deze zitting staan​​ het beste in de Telegraaf van gisteren enhedenochtend。 Mengelberg heeft als getuige de eed afgelegd en men kan dus niet aannemen dat hij onwaarheid heeft gesproken zonder hem van meineed tebeschuldigen。 Toch is het moeilijk zulk een volslagen onbekendheid metdestaatzijnerfinanciënbijeenmensteaanvaarden。 Om XNUMX uur vergadering van het Concertgebouw、waarin wij bekend worden met de eisen van bezuiniging van Rijk en Gemeente、die zeer ernstigzijn。 Moeilijkhedenは、メンゲルベルク・ダイ・イーン・コンサート・ヒーフト・アフゲスロテン・テ・パリス・テルウィジル・ヒジョップ・ダイ・データム・イーン・コンサート・ヒーフト・テ・デーフェンターに会いました。 Oyens stuift op en zegt dat Mengelberg、Tilly en Russel leugenaars zijn en dat hij geen andere banden dan zakelijke meer met henheeft。

20月XNUMX日。 Gisteravond naarコンセルトヘボウ、herdenking sterfdag マーラー。 Eenprachtigコンサート。 Ikはgeenslaapを持っていました、hetgeen zeerbijzonderはengenoot dientengevolge zeerbijzonderです。 Er waren twee Franse dames die enthousiast waren zowel over het orkest als over den Duitsen baszanger en over onze Jo Vincent die onovertrefbaar was in de IVde symphonie vanMahler。 De Lieder eines fahrenden Gesellen waren zoroerend。 Op zulk een avond vergeeft men Mengelbergveel。

Jo Vincent zangeres(1898-1989)

1937

10月XNUMX日。 Namiddag vergadering Concertgebouw waar het voornaamste punt、hoe het bestuur zal staan​​ tegenover de operaplannen van deWagnervereniging。

22月84日。 Gisteren – Zondag –ヒルダ・ナール、リチャード・ヴァン・リース、デン1904ジャリゲン、コンセルトヘボウ、サンズ・ウォンンデ、ホテルDuin en Daal teBloemendaalに会いました。 Het is aardig die drie cahiers te lezen、al bevatten ze niet veelbijzonders。 XNUMX年のGedurendehetの対立vertrouwdenwij Van Reesniet。 Hijはnietvan de kwaliteitSillemです。 裾ではzatmeerstijl。

1938

ヘットはnu12meiです。 Wij zijn dadelijk na onze thuiskomst [op 4 mei、van eenreisnaarItalië] gevallen midden in de Feestelijkheden van het Concertgebouw、uitvoeringen van de 8ste van Mahler、eenfeestelijke bijeenkomst waarbij de Egmont ouverture en Halleluja waarbij een aantal toespraken werden gehouden; de laatste door Heineken(dr。HPHeineken、voorzitter van 1934-1946 van het Concertgebouw en bierbrouwer)、onze voorzitter、die zich aan het slot ontpopte als een gelovig mens、die zich weet onder een hogere macht; 博物館でのmuziektentoonstelling、Carréでのuitvoering、van Pierement totMengelberg。 Heineken en Oyens kregen de Leeuw、een succes dat niet zonder moeilijkheden schijnt te zijn bereikt daar op beider zedelijk leven aanmerking scheen te worden gemaakt in hofkringen en de Leeuw nu eenmaal het opschrift heeft:V

Donderdag16ジュニア。 Een bezoek aan Doppergebracht。 Hij krijgt dagelijks inspuitingen om hem te kalmeren、maar de nachten zijn in weerwil hiervan vreeslijk als de inspuiting uitgewerktheeft。 Wij spraken over de oude tijd、over Diepenbrock、Mengelberg、Van Rees enz。、over de muziekstukjes die hij voor ons en onze kindersmaakte。 Ik ben al weer niet hartelijk genoeg voor hem geweest、heb hem veel te zelden opgezocht

1939

Cornelis Dopper作曲家(1870-1939)(1933年にアムステルホテルのGedeelte van foto)

1940

het dagboekのKrantenknipsel:10年1940月XNUMX日Uit het Telegraaf van gesprekのメンゲルベルクは「VolkischerBeobachter」に会いました

教授。 ウィレム・メンゲルベルク博士は、コンサートに出会ったナールの男性で、ベルリンシェ・フィルハーモニー管弦楽団のオーケストラの重役であり、デュイッチェ・フーフスタッドのドア博士です。 Hans Erman voorde「VölkischeBeobachter」。 geïnterviewd。 「Eigenlijk」、aldus deインタビュアー、「muzieksprekenの上の野生のwijuitsluitend。 コンセルトヘボウ、デ・“フィルハーモニー”・ヴァン・アムステルダム、デ・ジョンジェレ・ネデルランシェの作曲家ピジパー、ヴォールモレン、バディングス・エン・ルディ・エン・カレル・メンゲルベルク、ゾウ・エル・ヴェール・テ・ヴェルテレン・ジーン・ゲヴェスト…。 Hijkonnógzoodikwijlszeggen:「Ikben、een musicus、politieke dingen kan ik niet bespreken!」 – den volgenden zinは、hij toch weer bij depolitiekでした。 「Endaarbijheb ik de groote gebeurtenissen in Holland niet eens meegemaakt、ik was namelijk al inDuitschland。 U kunt zich voorstellen hoe wij aan de radio Hingen in diedagen。」 「wij」–datはWillemMengelberg en zijn echtgenoote、die den dirigentbegeleiddeです。 「Toendewapenstilstand gesloten werd bleven wij denheelen・nacht op; ヘットだった バートガスタイン、en al was ik er tien maal voor de kuur、wij zetten ons met alle vrienden、lieten champagne komen en vierden dit grootscheuur。 Het is werkelijk een grootsch uur、de wereldgeschiedenis zal datbevestigen。 nieuwebanenのEuropakomt。」 zijnlandgenootenのEn。 動物園でんけん? 「オランダのNatuurlijkwaren er personen en kringen dieandersgeoriënteerdwaren、maar naar ik hoor laat zichvaststellen、dat die al rijkelijk veel geleerdhebben。 Zeker、ons levenは、veelの連絡先がWestenに会い、datの連絡先はverstoordであり、ook de invloed van de Westelijkeの文化はafgesneden–maar…です。 」 

hij zet zich achterover in zijn stoel、ziet me doordringend aan:“ Maar ik vind dat healthemaal niet zooerg。 Stel u zich eens voor、dat het andersgekomenでした。 Dat zou veel erger voor het Nederlandsche cultuurleven geweestzijn。 Immers wij zijn altijd bijzonder nauwは、ユイストhet Duitsche geestesleven verbondengeweestに会いました。 En wanneer het Westen terugtreedt zal Duitschland nog sterker op den voorgrondkomen。 Ik heb zoo juist een krantenknipsel ontvangen、dezenbriefに会いました。」 

De brief wordt gehaald、het krantenknipsel wordt voorgelezen:Onze Theaters zijn open、de bioscopen geven hun gewone voorstellingen、de trams rijden、de kinderen spelen op straat en wanneer een vliegmachine aan den hemel verschijnt blijft ieder 、de menschen ademenop…。 Zoo stond het in de Hollandsche krant Mengelberg meent、dat er geen beter getuigenis voor den nieuwen Nederlanschen opbouw bestaat staat dan juist dit praatje in het dagblad:En wanneer nu alle kunstzinnige en wetenschappelijke werk verder moeten hebben; ik althans geloofdat。」 

プロットセリングkomthij weer terug op die personen en kringen waar hij te voren gewag van has gemaakt:“ Wat zijn het allemaal kortzichtige liedengeweest。 En hoe verstoken van alle inzicht waren de politici der Westelijke mogendheden、die de den oorlog veroorzaakt(“ heraufbeschworen”)hebben。 Hoe dikwijls heeft Adolf Hitler bewezen tot vrede bereid te zijn; bijna hield men het voor onmogelijk、dat hij altijd weer de hand uitstrekte totvergelijk。 Zijn tegenstandersは、kwaadwillig geweestzijnの盲目です。 wanneer zij geloofden dat te kunnenegeeren。

Wij willen aan den arbeidgaan。 Wanneer ik mijn reeds aangegane verplichtingen in Duitschland vervuld heb dan wil ik in Hollandblijven。 Holland beeft zijn kinderen thans noodig、het heeft ook mijnoodig。 Wij willen werken en aan de toekomstgelooven」。

En – aldus besluit deインタビュアー– muziekmaken。 de Philharmonie teBerlijnのHeden。 コンセルトヘボウファンヘットウィアーヴレディゲアムステルダムのエンダンアレダーゲンヴェルダー。

Onder het artikel schrijft mijn grootvader:Dit doet denken aan augustus1914。

het dagboek van mijngrootvaderのKrantenknipselインタビュー

アムステルダム・アムステル駅の駅で、電車の駅– den laatsten、en veel te iaat – vergezeld van mevrouw〜Mengelberg en zijn impressario、den .heer JohanKoning。 Amstelhotel zou hij“ even te woord staan​​” en dit lijde uit tot een regelrechtインタビューで、want hij had vernomen van de ondergrondsche pogingen、in Nederland gedaan、om een campagne tegen hem op touw te zenen、met anonieme pam

「ikbenniet anders teruggekomen dan ik heengegaanben。 Vele menschen schijnen hier veranderd te zijn- ik ben nietveranderd。 Ik behoef niet opnieuw mijn houding te bepalen; deze behoeft geen andere te zijn dan zij altijd was en nuis。 Nooit ben ik iets anders geweest dan een goed Nederlander en eenmusicus。 Ik heb mijnooitはpolitiekbemoeidに会い、dochmenはdepolitiek tebetrekkenでmijaltijdを調査しました。 Het merkwaardige is、dat mijn goed Nederlanderschap nooit in twijfel getrokken is dan sedert 1933. Voor zoover ik mij herinneren kan、waren wij toen in vollen vrede metDuitschland。 DuitschlandのDochna de intrede van het nationaal-socialistiscne政権、Duitschlanddirigeerdeのbegonmen mij te hinderen、te vervolgen、omdatik。 イギリスのIkdirigeerde ook、doch dit nam men mij nietkwalijk。 Brussel enParijsのIkdirigeerde、doch dit werd mijtoegestaan​​。 Men nam mij zelfs niet kwalijk、datikinltaliëorkestenaanvoerde。 Duitschlandはエクタータブーでした。 ワーロム? Uw eigen orgaan betoogde altijd、dat wij、Nederlandsche natie、er belang bij hadden、dat Duitschland bloeide、omdat wij achterland van Duitschland zijn en het grootedoorvoerland。 Geen enkele Nederlanderは、gezond verstand kan ontkennen、dat wij、onze groenten、onze visch、onze zuivelproducten en vooral、onze koloniale producten belang hadden bij een welvarendDuitschlandに会いました。 Mij persoonlijk gingen deze dingen toch niet aan? Ik dirigeerde、doch als dirigent geloof ik te mogen zeggen、dat ik steeds den naam en den roep van Nederland hebuitgedragen…

Op eenmaal beging ik de misdaad pro-Duitsch te zijn Ik was pro-Duitseh、met goedrecht。 Mijn voorvaderen waren Duitschers en sedert wanneer is het in Nederland een misdaad pro- of anti-iets te zijn? De heer Colijnは親エンゲルシュでした:Heeft men hem verweten een landverrader te zijn? Hetは、オランダのnooit een misdaad pro-Engelsch of pro-Fransch te zijnにいました、mits men slechts nietpro-Duitschでした。 Ik heb er nooit iemand scheef op aangekeken wanneer hij anti-Duitsch bleek te zijn – dat was zijn goedrecht。 Doch waarom moest ik belasterd worden omdatikvanmijnsympathieënvoorDuitschlandlietblijken? En verder was ik een musicus enlietdezesympathieënnietdoorwerkenophet gebied dermusiek。 Ik heb overalgedirigeerd。 voor alle Nationaliteiten、voor alle menschen enhasslechtsééndoel:den roem van Nederland als Europeesch muziekcentrumteverbreiden。 Iedere onderscheiding、die ik ontvingは、onderscheiding van dezewerkelijkheidでした

HETグラスシャンパン。 

Ik ben in mijn leven gewoon geraakt aan haat en afgunst」、動物園の教授。 メンゲルベルクの声。 「Sedert1933は、er tegen mij een ondergrondsche campagne aan het welk – ik heb er mij niet aan gestoord、zoomin als ik er mij nu aanstoorです。 Ik hoor dat er anonieme pamfletten omtrent mij verspreid zijn、met de schrijfmachine vermenigvuldigd、waarin men mijn面接、de”VölkischerBeobachter” als voorwendsel neemt een nieuwe hetze tegen mij te ontke 「メンゲルベルク教授はシャンパンを飲み、terwijl Nederland capituleert」は、de teneur van dezehetzeです。 

Ik stel voorop dat van deze geschiedenis geen woord waaris。 De verslaggever van de“VölkischerBeobachter”は、tegenwoordig bij een gesprek、dat wij in het hotel te Berlijnhaddenでした。 Er werd over en weer gesproken en uit enkele flarden van het gesprek moet hij verschillende dingen verkeerd verstaan​​hebben。 Ik kom hier nog op terug、want ik wil allereerst het volgende zeggen:Als ik nu eens den avond van de Nederlandsche capitulatie een glas champagne〜gedronken has? 

•Wijwaren in Duitschland en vernamen daar detijding。 dat ons land in den oorlog betrokken was:Wij wisten van niets en maakten enkele dagen van agonie door van ontzettende spaning om alles wat ons in Nederland dierbaarwas。 Het zal mijn vijanden wellicht zonderling schijnen、doch ik heb hier ook vele vrienden、verwanten、ik heb hier mijn levenswerk – het Concertgebouworkest – de Nederlandschemuziekcultuur。 Het spel der groote politiek is mij vreemd、doch ik dacht aan al die vrienden en verwanten en aan mijnvaderland。 Toen kwam plotseling de tijding、dat Nederlandgecapituleerdが持っていた。 Wilt u mij eens in gemoede zeggen、voor hoeveel Nederlanders dit bericht een bevrijding was – hoeveel Nederlanders met vrouwen en kinderen、met jongens en mannen in het leger、met dankbaarheid dit bericht hebben vernomen?  

Om nu ophetインタビューindeVölkischer」terugte komen – dit was geenインタビュー、meer eenimpressie。 Dat blijkt wel hieruit:ik was op den dag der NederIandsche capitulatie niet in Bad Gastein doch in Frankfort en mocht er nietvandaan。 Wij hebben gehuild van opluchting toen wij hoorden、dat de vreeselijke beproevingvoorbijだった。 En we hebben een kopje theegedronken。 – de redacteur van de“Völkischer” verwart twee data en hij zal dit vermoedelijk al vergeten zijn en het trouwens niet zoo belangrijk vinden als mijn Nederlandsche vijanden、die met anonieme brieven tegen mijhetzen。 Den 25den Mei ben ik een kuur gaan doen in BadGastein。 En hetwasdáár、dat wij het bericht van de bezetting van Straatsburg door de Duitsche troepenvernamen。 Bij die gelegenheidは、Een onzer vrienden、eenFransch-Duitscherでした。 zoo gelukkig、dat hij een flesch champagne liet aanrukken en toen heb ik een glasmeegedronken。 詳細は、ドアデン編集者ヴァンデ「Völkischer」verkeerd begrepen en en hij heeft de dataverwisseldです。 Hiermedeは、mij de kwestiegeslotenです。 Mijn vrienden kennen mij voldoende – degenen、die zich door anoniemen laster vroeger en nuhebbenlatenbeïnvloeden、interesseeren mijniet。 Het doet er alles zoo weinigtoe。 Ik blijf nu eenigen tijd in Nederland om besprekingen te voeren betreffende het Nederlandsche muziekleven en ik hoop nuttig werk te kunnen doen voor den verderen opbouwervan」。

8年1940月XNUMX日Eenbrief van Hilda aan Willem Mengelberg:

ベステウィレム。 Ik las net jeインタビュー、インタビューen ik wil jeでも、zeggen dat je je vergist over de mentaliteit der vrouwen en ook van de jongens en mannen in hetleger。 Ik denk wel dat het overgroote deel van ons dacht in de eerste plaats aan ons Vaderland en daarna pas aan onze kinderen en mannen enonszelf。 Ik kan voor mezelf spreken:twee zoons en twee schoonzoons onder de wapenen en ik heb geen oogenblik aan hengedacht。 Alleen aan Onze Koningin en OnsVaderland。 Daar je je openlijk als Duitscher bekent、kan ik je gevoelens niet euvel duiden、maar ik voelde behoefte jeeven doen weten wat er omging in het hart van een oude Hollandschevriendin。 私たちはアレン、マネン・エン・ヴロウウェンを​​抱きしめます。 mijn jongste zoon Alfred nog leeft en ook waar hij zijn Koningin en vaderland dient、ik verlang soms onuitsprekelijk naarhemのIkweetniet。 Mochten we hem verloren hebben als de Vrede eenmaal komt、dan zal ik getroost worden door de gedachte、dat hij voor zijn Koningin en Vaderland gesneuveldis。 Hartelijke groeten aanTilly。 ジェヒルダ。

Zaterdag 17augustus。 W. Mengelberg heeft Hilda geantwoord op haar brief [nav een kranteninterview over het eerder verschenen Interview met Mengelberg、waarin deze aanneemt dat het merendeel van de Nederlandse bevolking blij met de wapenstilstand、in het bijzonder de vrouwen] Het antwoord [niet bewaard] van Willem betekent zeerweinig。

26年1940月XNUMX日HandelsbladのArtikel:

教授。 MENGELBERG OVER ZIJN CONCERTEN VOOR“ VREUGDE EN ARBEID”“ Naar zooiets heb ik mijn leven langgestreefd。” 

「TIJDENSDEPERSCONFERENTIE IN HET AMSTEL HOTEL TE AMSTERDAM in verband met de oprichting van“ Vreugde en Arbeid” door het NVV Linksprof。 博士W.メンゲルベルク、HJウーデンバーグ、コミサリスファンヘットNVV

「Meerdanveertig jaar lang heb ik nu volksconcertengedirigeerd」。 zeide教授。 dr:WilJem Mengelberg gistermiddag op een door het NVV belegde persconferentie ter aankondiging van de Organisatie“ Vreugd en'Arbeid”。 死ぬ、naar wij dezer dagen reeds hebben gemeld、hier te lande een soortgelijke functie wil vervullen als de Organisatie“ Kraft durch Freude” in Duitschland、al wil zij daarvan dan ook geen klakkelooze nabootsingzijn。 De heer HJWoudenberg。 commissaris van het Verbondは、tevoren de bedoeling van deze Organisatie uiteengezet、doch daarvan hebben wij reeds meldinggemaaktを持っていました。 

De heer Mengelberg nu zeide zeer verrast te zijn te vernemen van al de plannen die“ Vreugde en Arbeid” op haar programma heeftstaan​​。 「ikvindze prachtig」、zoo sprak hij; 「naarzooietsheb ik mijn leven langgestreefd。 De kunst is er niet alleen voor menschen met veel geld of voor zeer ontwikkelden、zij is eenzon。 死ぬvooralle menschen moetschijnen。 Toen ik zeven jaarは、mijn vaders atelier aan muziek envoordraohtsavondjesのhielpik almeeでした。 Toenik後で勤勉なaanhet Concertgebouworkest werd heb ik dadelijk in het bestuur gezegd、dat er ook Concerten moesten worden gegeven waar alle、menschen naar toe zouden kunnengaan。 Ik wil nietverklappen。 wat er alles achter de schermen is gebeurd、maar het heeft veel moeite gekost die volksconcerten er door terijgen。 Ze zijn er echter gekomen en die er naar toe gaan zijn menschen、die een wezenlijke behoefte hebben eens te vertoeven in een mooie、ideëeleatmospheer。」 

Zich nogmaalsは、zeide教授のWoudenberg氏と結婚しました。 メンゲルベルク; 「ikvindhet prachtig wat udoet。 Als ik u helpen kan doe ik datgraag。 U kunt altijd op mij rekenen! De wereld heeft ditnoodig。」 

Men weet、dat op 3 November te Amsterdam en op 9 November in Den Haag de eersteConcertenonderauspiciënvandeorganisatieVreugde en Arbeid” zullen worden gegeven voor de arbeiders、die lid zijn van de onder het NVV ressorterende vakbonden、Prof.Menberg z beideコンサートdirigeeren。

Onderschrift van mijn grootvader:Mengelberg uit zich weder op weinig gelukkige wijze tegenover depers。

ゾンダグ15月XNUMX日。 ドイツのメンゲルベルクheeftzich door zijn uitlatingen hier onmogelijkgemaakt。 Het orkest en ook het bestuur hopen dat hij weg zalblijven。

4月9日。 メンゲルベルクでのGisteravondheteersteコンサート。 Wij bleven thuis en luisterden door deradio。 Er gebeurde naar het mij schijnt nietsbijzonders。 Hoe het applausは、geweest bij het eind weet ik niet、daar na XNUMX uur geen uitzending meer plaatsheeftです。

Schilderij van Hendrik de Booij(1867-1964)gemaakt door Bart Peizel in 1942 of 1943

1943

14年1943月XNUMX日。オンゼリーブヴリエンディンティリーメンゲルベルクは、ガンカーである。 Wij zagen haar herhaaldelijk bij ons、wat een prettig gevoel is、vooral nu de vriendschappelijke verhouding met Willem Mengelberg onmogelijk isgeworden。

2月10.000日。 Mengelberg heeft zijn tournee afgezegd、gaat dus niet naarコペンハーゲン、waar hij XNUMXZw。 Frs zou hebbenverdiend。 geldnood door deomstandighedenのHijverkeertは、weer teZuortです。 Hij heeft in een in de Duitse taal gesteld schrijven zijn vrienden、ook de Hollandse、bedankt voor de belangstelling ondervonden bij het sterven vanTilly。 Men zegt dat hij geheel verslagen is、en dat het goed zou zijn als hij nu maarstierf。

1945

maandag 1 januari Gisterenwaren私たちはオンスdrieënopeenコンサートバン[ヘルマン] Schey in de woning van bisschop Vrede en zijnvrouwに会いました。 Bisschop van de Vrije katholieke kerk、en zijn vrouw is feitelijk niet zijn vrouw、want hij is nog gehuwd、wil scheiden、maar z'n vrouw weigertdit。 Schey zong prachtig、psalmen van Dvorzak、liederen van Moussorgsky、van Wolff en van Brahms

10月XNUMX日Erはコンセルトヘボウでのコンサートでした。datstampvolは、waar optraden die vaderlandslievende flinke kunstenaressen zoals To Versteegh en de meisjes Diepenbrock、die zich niet opgaven bij de Cultuurraad en dient Fijner ware het mi geweest zo zij zich voor zulk een demonstratie niet hadden geleend、dieimmerseenietwatfarizeeïschkarakterhad。 「ここでは、ik dank u、dat ik niet ben alsdetollenaar」。 Bij hen die zich wel opgaven waren het dikwijls omstandigheden zoals gebrek aan geld、die hen daartoe dreven、somsnoodzaakten。

25月XNUMX日。 Gehoord dat het Concertgebouw zijn eerste Concert wilde beginnen met het Wilhelmus、maar dat het Militair Gezag die niet heeft toegestaan​​ en dat het orkest nu staakt als het niet wordttoegestaan​​。

7月XNUMX日。 ハイネケンはborreltjebijonsを飲みました。 Hij praat graagは、ontwikkeldの男です。 Bijzonder lelijk、マールはvriendelijkeuitdrukkingに会いました。 Hij vertelt te hebben gehoord dat Willem Mengelberg erg terneergeslagen is en er niets van begrijpt wat men in Nederland tegen hemheeft。 Hij kan zich hier niet meer vertonen、welke verdiensten hij ten opzichte van het muziekleven ooktoont。

19月XNUMX日Marthejarig en bracht haar een bezoek .Daar vond ik Nelly Bodenheim van die aardige kinderboekjes、Willem Andriessen {enanderen}。 Andriessen zeide oa dat hij Rudi Mengelberg veel te zwaar gestraft vond en zo kwamen we op dedoodstraf。

1946

2月945日。 Naar de RK begraafplaats Buitenveldert en daar gesproken met grafsteenhouwers in verband met graf Geraldine [Ierse nicht van Hilda、hier in lXNUMX overleden] en vervolgens naar de graven van Diepenbrock en DerKinderen。 Als ik voor die graven sta dan voel ik heel weinig、of liever in het geheel niets voorverbranden。 Mijn lichaamは、stofovergaatのafgelegdpak dat op natuurlijkewijzeです。 dit nugaatが出会ったbehulpvanwurmenはmijomhetです。 Er blijft een graf met gedenkteken waarvoor achterblijvenden gedurende een reeks van jaren kunnen staan​​ met liefde in hun hart、een plek waar zij tot bezinning kunnen komen en zich zullen kunnen afvragen:ben ik Zulke gevoelens komen moeilijker bij het aanschouwen van een urn metas。 Zo stond ik dan voor het graf van dien bestenDiepenbrock。

1947

5月50.000日。 Gisteren Rudi Mengelberg、vertelt op mijn verzoek een enanderoverdefinanciënvanWillemMengelbergen de wijze waarop hij diebeheerde。 Hij schonk een belangrijk bedrag aan zijn broeder Hans en ook meer dan f 3000aandenoudenGröthe。 Amerika verdiendehijではコンサートごとにXNUMXドル。 zeerweinigのheefthijnietsに感謝します。

18月1日。 デ・ハースト・ゲテケンド・オペーン・ブリーフ・アーン・デ・エレラード・ウィレム・メンゲルバーグのヒルダの冒険。 Mengelberg wordt door zeer velen gehaat en als een XNUMXe klasse ellendeling beschouwd、wat hij niet heeftverdiend。 Hij heeft door zijn optreden、onhandige uitingenenz。 zichreedsvóórdeoorlogbijzeer velen gehaat gemaakt、zou onmogelijk weer hier kunnen komen dirigeren、zulk een optreden zou zeer veel tegenstanders、zeker een demonstratie in het Concertgebouw teweegbrengen。 Terwijl hij eigenlijk een kind is met een goed hart en zich zeker niet heeft kunnen denken dat er iets kwaads lag in dirigeren voor Duitsers、die zijn landgenotenzijn。 HijはDuitsgezind、maar zekerniet反オランダ人でした。 De Koningin heeft hem de huisorde vanOranjeontnomennogvóórdeuitspraakvandeEreraad。 Hilda betreurt dat zij tekende、te haastig、toen Elly Heemskerk plotseling met die briefkwam。 Ik meende niet te moeten tekenen omdat ik zeer onlangs door de perszuiveringscommissie was gestraft、has het anders misschien ook gedaan、uit vriendschap voor Mengelberg、al vind ik hem ook nog zoonmogelijk。 Ik ben met hem begaan、vind dat hij te ongunstig beoordeeldwordt。 Bij velen hebben nog altijd gevoelens van wraak te overhand、ook een negatie van de gedachte“ wie uwer zonder zonde is werpe de eerste steen”。

23月6日。 Mengelberg is nu in hoger beroep veroordeeld tot 1945 jaren in plaats van levenslang ontzetting van het recht van dirigeren enz。、ingaande juli 3. Hij zal duseerstover80½jaarzijnschuldgeboet hebben en zal dan zijn 1904ste Een zware straf、als men rekening houdt met hetgeen hij heeft gedaan en zijn groteverdiensten。 Erは、メンゲルベルクワットの子牛肉の子牛肉のオーバードライブでした。 Al die verhalen werden gevoed door de afkeer die velen die hem niet kenden voor zijn persoonhadden。 Zij die hem kenden hielden van hem met zijnfouten。 Zijn verdiensten als dirigent van het Concertgebouworkest warenschitterend。 En al was hij niet gauw tevreden en vergde hij daardoor heel veel van de orkestleden、ook zij zien nu in van welke grote waarde hij voor het orkest en voor het gehele muziekleven isgeweest。 Onlangs sprak ik Stips、denベーシスト、XNUMX年以降、voorzitter van de orkestcommissie、destijds een opstandigkarakter。 Hijはblijmij weer te zien、sprak van die mooie oude tijd、die tijd onder Mengelbergでした。「Dátwaseengrotemooietijd。 HijはJodenhater、zoals zezeggenでした。 De voortreffelijkheid van het Concertgebouworkest heeft het te danken aanMengelberg。 Het schijnt dat zulke eigenschappen、eenmaal verworven、niet spoedig verloren gaan、een orkest verkrijgt een zekere traditie、verliest die niet zogauw。 Die nauwgezetheid verkreeg het door de grote eisen die Mengelberg er aanstelde。 Hijはハードワーカーでした。 Na een vermoeiend avondconcert ging hij、na zich te hebben doen masseren、weer aan het werk、het bestuderen van de partituur、nodig voor het volgende、tot laat in de nacht、ja zijn enige lectuur was eigenlijk diepartituren。 Hoe dikwijls het orkest ook een werk had uitgevoerd、als het weer op het programma kwam dan ging hij het instuderen alsof het nog nooit was ingestudeerd、telkens weer nieuwepassages vindend、waarin hij iets verbeterde in de te hij hield daarbij lange、voor het orkest vervelendeuitleggingenが欲しい。 Ja、zeide men mij、hij tergde het orkest、soms met opzet、om het in een staat van woede te brengen、waardoor de uitvoering in glanswon。 Hijはweinigタクトを持っていました、zijn enige ware belangstellingはmuziekでした、en het kan daarom niet anders of hij moest bijzondere gevoelens van waardering gevoelen voor het land dat die muziek voor het grootste deel has gemaakt –Duitsland。 Voor politiekは、hij grote minachting、ook voorcourantenを持っていました。 Uit zijn prille jeugd zijn aardige verhalen van zijn lieve Moeder die vertelde hoe hij in schoolgevechten nooit dacht aan opgeven、hoe hij als klein kind aan de porn zat te improviseren en dan plotseling in mineuroverging。 「hijspeeltinmineur」zeizijn Moeder、「dan heeft hij het in debroekgedaan」。 男性krijgtde indruk van gebrek aan objectiviteit bij de leden van deEreraad。 Dit gebrek maakte het de Ereraad onmogelijk zich vrij te maken van de geest van afgunst en haat omMengelberg。 

1950

15月1929日。 Gisteren ben ik tegenwoordig geweest bij het afscheid van Von Balluseck(hoofdredacteur Algemeen Handelsblad 1950-1921)、eerst aan een launch bij Dikker en Thijs、vervolgens in het Handelsblad bij eenreceptie。 Toen het gesprek op Mengelberg kwam vertelde Von Balluseck enige aardige indrukken van ontmoetingen metMengelberg。 1年にアメリカで開催されたEerste。Heteersteコンサートopendemet een ouverture Oberon、waarbij de Franse hoorns(zo zeide vB)beginnen met een geweldige hoornstoot、Een van de hoorns blies daar een geheel verkeerdetoon。 VolgendedagはvBbij derepetitieでした。 M. riep de hoornist bij zich、die erkende fout te hebben geblazen、omdat hij zenuwachtig was door het XNUMXe optreden onderMengelberg。 Neen、zeide M.、datはniet de reden、erはeenanderでした。 ウェルケ? Dat uw embouchure nietgoedだった。 Verontwaardigde ontkenning van dehoorn。 Ik zal't Utonen zei M.、Geef mij uw Instrumenteens。 En toen zette M. de hoorn aan zijn mond en blies dadelijk de toon die de hoorn has moeten blazen in vollekracht。 Verbazing van het orkest dat een dirigent ook met een hoorn terechtkon。 En het gevolg was dat hij verder met dit orkest alles kon doen was hijwilde。 Een andergevalはFranscorkestで会いました。 Bij een zeker muziekstuk moest veel meer“ liefelijkheid” naar vorenkomen。 M. vroeg toen aan het orkest wie hunner getrouwdwaren。 De getrouwden moesten de handenopsteken。 M. zei toen dat hij zag dat er nog te velen onder het orkest waren die de constante liefde van een vrouw niet kennen en dat hij daaraan toeschreef dat de melodie niet lieflijk genoeg hadgeklonken。

1951

27月27日コンセルトヘボウ。 コンセルトヘボウのパウル・ファン・ケンペン・アル・ダン・ニート・ゾウ・モーゲン・ディリゲレンの指揮者をめぐるエル・ワレン・エルンスティゲ・ヴェルシレン・ヴァン・メニング・オンスタンGedurendehetコンサートvanzaterdagavond 29 januari hebben reeds ongeregeldheden plaats gehad、maar ophetコンサートvanzondag XNUMX月XNUMX日。 werd het erger、waarbij nog kwam dat de meerderheid der orkestleden het podium v​​erliet omdat zij zich niet in staat achtten in de sfeer van onrust muziek temaken。 Hetkoorはhetdaarmee nieteensでした。 En slotte ontsloeg het Bestuur van het Concertgebouw de leden van het Orkest die het podium hebbenverlaten。

Dinsdag30ジャヌアリ。 Op 2 uur thuis、waar Heentie(nicht van Hilda de Booij-Boissevain、haar man Dick Mesman was basklarinettist van het Concertgebouworkest)bij Hilda zit en vertelt van de gang van zaken om hetOrkest。 Blijkbaar wordt het nu eenrevolutie。 De 75 orkestleden die niet wilden of konden spelen wensen niet terug te komen onder het Bestuur doch willen een geheel nieuwe Organisatieoprichten。

1月XNUMX日。 Het gesprek draait meestal omhetConcertgebouwconflict。 Het optreden van het Bestuur、het bijzonder van De Jongh Schouwenburg、wordt algemeen onbesuisdgevonden。

14月1940日。 XNUMX年のNahet herlezen van eenのインタビュー、de Telegraafのgepubliceerdは、het portret van Mengelberg weder uit onze kamerverdwenenです。 Gisteren een aantal oude brieven uit mijn Concertgebouwtijd、die Mengelberg aan mij schreef、voorgelezen aan Hanna(Hanna van Eeghen、nicht van Hilda de Booij-Boissevain)en Engelien(dochter van Hendrik de Booij)en ik voel daar na teplaatsen。

29マート。 ウィレム・メンゲルベルクは、op 22 maart jl gestorven en ik ben er bedroefd over en geschokt of laat ik zeggen onder de indruk van het heengaan van een man met wien wij zo wide verbondenwarenです。

ジョセフ・ウィルヘルム・メンゲルベルク(ユトレヒト28マート1871-ツオルト、22マート1951)

Er werd gisteren in het Concert op woensdag door Klemperer enige ogenblikken stilte verzocht ten einde hem te herdenken、en zaterdagmiddag is er een herdenkingsconcert in het Concertgebouw、waar de vlag halfstokwaait。 ヘットコンサートvanhedenavond onder Klemperer bevredigde onsniet。

オットー・クレンペラー、勤勉(1885-1973)

De suite van Bach、slordig uitgevoerd、liet ons horen wat we onder Mengelberg hebben verloren en wat ons te wachten staat zo het orkest zeggenschap krijgt over de leiding van hetorkest。 GesprokenはH.Stips、oud-orkestlid、thans nog invallendベーシスト、die als zijn mening gaf dat het enig nodige op het ogenblik zou zijn dat het Bestuur onbuigzaam zou zijn ten opzichte van de wensen van hetorkestに会いました。 Ik vond het merkwaardig zulke woorden te horen uit de mond van een man die ons(het Bestuur)in 1905、dus 46 jaar geleden door zijn opstandigheid als voorzitter van de Orkestvereniging hinderde、maar ik geloof niet dat zijn ei van de leiding aan hetorkestをオーバーギブしました。

1956

6年1956月2日。[Bijde ingeplakte overlijdens aankondiging van HendrikFreyer。] Freyer heb ik gekend aan het Concertgebouw waar hij administrateur werd toen ik aftrad en en gedelegeerd bestuurslid werd、later bestuurslid .. Herhaald .. deZuiderzee。 Ik herinner mij dat wij in de haven van Enkhuizen lagen en's avonds voor het slapen gaan ik waarschuwde dat om XNUMX uur moest gepompt worden omdat de Mavourneen(zeilboot van Hendrik de Booij)watermaakte。 Hijは、eerlijke rechtschapen man、die voor een administrateur de eigenaardige gewoonte has niet te antwoorden op brieven die zich op zijn tafel en in zijn zakvermenigvuldigden。 Het was bij hem een systeem、hierop berustende、dat bij het Concertgebouw alles gewoonlijk geheel anders liep dan in de eerste brief werd voorgesteld dan dat dus veel onnodig werk werd verricht door dadelijk teantwoorden。 Hij zei altijd:Ja、dame!

Einde dagboek Fragmenten van Hendrik de Booij

-------------------------

出会った人、思い出H. de Booij(オランダ語)

Een hoofdstukuit「Mensendieik ontmoette、Herinneringen H.deBooij」。

1970年XNUMX月のDoorzijn zoon H.Th de Booij gebundeld en uitgegeven alseenパンフレット。

Stencilwerk werd verzorgd door zijn kleinzoon Tom de Booij met zijn uitgeverijGEOPOL-バールン

グスタフ·マーラー.

グスタフ・マーラー(1860-1911)wandelend langs de Zuiderzee bij Valkeveen 1906(Foto H. de Booij) 

1903年のToenik、naterugkomstuitIndiëwerdafgekeurdvoorverblijf in de tropen en dientengevolge voor de Marine、aanvaardde ik de betrekking van administrateur vanhetConcertgebouw。 コンセルトヘボウは1888年にトットスタンドゲコメン、opgerichtドアエニゲアムステルダムマーズ、en werd、toen ik er op 5 februari 1904 aan werd verbonden、bestuurddoor氏AJSillem、HJ de Marez Oyens、Mr。R。van Rees en Mr. HJヴァンオグトロプ。 Van deze bestuurders behoorden de drie eerst genoemden tot de oorspronkelijkeoprichters。

De oprichters hadden voor dit doel geld moeten lenen、het was echter hun gewoonte zich persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de betaling van tekorten op deexploitatie。 Aan deze gewoonte、geen verplichting、bleef het bestuur、zoals ik het aantrof、getrouw zolang hetmogelijkでした。 Gewoonlijkは、ervan niet nodig daar er geen tekorten waren、maar het kwamvoorを追い越しました。 Mijnsalarisはf3.000でした。-、watdestijdsniètminはでした。 ウィレムメンゲルベルクはデリジェントでした。 Zo kwam ik in een omgeving die belangrijk verschilde van die waaraan ik bij de Marine gewendwas。 Er kwam nog bij、dat bij mijn indiensttreding eenconflict bestond tussen bestuur en orkest、concertgebouwconflict geheten、dat has geleid tot mijn benoeming ter vervanging van de administrateur Willem Hutschenruyter(1863-1950)、ダイオンスラグはゲノムを持っていた。 Ik ben niet van plan over ditconflict veel tevertellen。 Aan alle strubbelingen komt een einde、ook bij deze was dit het geval ook al waren ze soms vrij ernstig、doordat een deel van de bezoekers der Concerten partij has gekozen tegen hetbestuur。 Tenslotte stelde een aantal orkestleden zich niet langer beschikbaar bij de afloop van hun:contract。 アンデレン、フン族のクワメン。 De vrede herstelde zich geleidelijk ook onder hetpubliek。

メンゲルベルクは葦を持っていたgeruimetijd de belangrijkheid van de werken van Gustav マーラー begrepen en toonde dit door de uitvoering、ook al、moest ons publiek er aanwennen。 Als administrateur hoorde ik niet alleen de uitvoeringen maar was ik ook vaak aanwezig bij repetities、zodat ik al spoedigdelenvansymfonieënuithethoofdkende。 1904年、クワム・マーラー・イット・ウェネン・エン・ナム・ジーン・イントレック・ビジ・メンゲルベルクは、デ・ファン・イーゲンストラート107ウーンデで死にました。 Hij woonde uitvoeringen〜en repetities bij en waardeerdeMengelberg。 Als Georg Kresse en zijn mede trompetblazers hun Instrumenten hoog ophiefden en de zuivere klanken luid deden klinken tot achterin de zaal、herinner ik mij zulk een repetitie Mahler met een vreugdevol gezicht te hebben horen zeggen ::”

Voor hij te Amsterdam kwam waren verhalen over zijn persoonlijkheid、zijn karakter tot onsgekomen。 gehoord van zijn wijze van leven in een omgeving van verfijnde eenvoud、in zijn studeerkamer een mooie tekening van Hokusai of een andere beroemdeJapanner。 テ・ウェネンは、オペラ座の監督でした。 Hijはdaareen belangrijke figuur in het openbare leven、niet gemakkelijk、niet meegaand、maar oprecht、Toen de in dat openbare leven bekende Frau Kantorowitz、benijd doorhaarsoirées、waarop de hoogste chic niet ontbrak hem weten、dat zij het op prijs zou stellen hem te ontmoeten、antwoordde hij slechts dat zijn spreekuur dan en dan was en hij Frau K. gaarne zouontvangen。

Het kwam ook voor dat iemand uit de kringen van het Hof、verwant aan de Keizerlijke familie hem bezocht met het verzoek een hem bekende dame tot het opera ensemble toe telaten。 Dan eiste hij van zulk een dame precies hetzelfde、niet minder dan hij van andere sollicitanten vergde; met het gevolg dat zij niet werd toegelaten zo zij niet aan die eisenbeantwoordde。

Dit alles maakte hem niet algemeen bemind、maarwelgeëerdineenkleinekring、die hembegreep。 Bij Mengelberg、die hij als dirigent bijzonder op prijs stelde vond hij inzijnkamernietééntekeningvanHokusaiaan de wand、maar was bijna geen plekje aan de wand onbedekt gebleven door soms middelmatigekunstwerken。

Zo vond ik hem、na de hoge trappen van Mengelbergs bovenwoning te hebben bestegen、zenuwachtig、want zoiets hinderde hem、driftig op en neer lopende in zijnkamer。 「DasGeschwätzdesVatershängtbeidemSohnean der Wand」、zei hij en hij dacht hierbij aan de bijna niet eindigende verhalen van de brave oude Vader van Mengelberg en wees op al die zogenaamdekunstwerken。

Op een dag zonder repetitie zouden we hem een indruk geven van Amsterdam“ Wij” betekende Willem Mengelberg、Alphons Diepenbrock enik。 Wij zouden dit te voet doen、wat マーラー ウェンステ。 Zo liepen we dan door de van Eeghenstraat、waar Mahler's aandacht werd getrokken door het huis van de heer Simons、dat toen stond naastno。 92 van Charles EH Boissevain endat後に会ったgrotezorg is afgebroken en in een andere gemeente weer isopgebouwd。 Het bleek moeilijk een wandeling met Mahler te maken、want dan was hij voor、dan weer achter、vervuld van eigen gedachten zodat het voeren van een gesprek niet mogelijk was、Bovendien was hij zonder hoed uitgegaan、iets d goed mogelijk was、want dan kwam een Amsterdamse jongen- altijd vol belangstelling – en vroeg“ baas waar is je hoed” en bleef bij hemstaan​​。 Zo stond hij dan geruime tijd voor dat huis van Simons、dat hijbewonderde。 Hij hield van de gedachte van dearchitect die de schoorsteen van de aan de straatzijde grenzende keuken bouwde in een boog omhoog gaande naar de hoge schoorsteen van hethoofdgebouw。 Tenslotte liepen we verder maar dan liep hij alleen vooruit、dan weder bleef hijachter。

Wij kwamen op het Damrak waar de Beurs van Berlage sedert 1903staat。 Die trok hem ook dadelijk en het was merkwaardig、dat het huis van Simon vandezelfde建築家です。 Hij uitte zijn bewondering voor de Beurs zonder aanvankelijk te weten dat het een Beursgebouwwas。                                        

ヘンドリクペトルスベルラージ建築家(1856-1934)              

アムステルダムのブールス・ファン・ベルラーヘ

Toen Diepenbrock hem dit zei en dorst te zeggen dat hij niet tot de bewonderaars van dit Beursgebouw behoorde、verdedigde hij zijn houding、zeggende、dat een Beursgebouw、een gebouw waarin zaken worden gedaドラゲンヴァンイーンテンペル。 Hij vroeg de naam van dearchitect en noemde Berlage eengrootarchitect。 「SagenSieIhm」、zei hij、「dat ik hem een grootarchitectvind」Endat heb ikgedaan。 Toen gingen we naar de Jodenbreestraat en het staat mij holder voor de geest hoe マーラー daar voor het huis van Rembrandt stond zonder hoed、omringd door levendige、jonge bewoners van die buurt、die hem vragenstelden。 Maarhijluisterdéernietnaar、keek naar dat oude huis、zei:“ durch diese Fenster hat er geguckt”、gevolgd door de verzuchting dat hij hoopte“ onmiddellijk te sterven zodra hij niet meer zou vooruitgaan in kenne”

Des avondsは、レストランvan Laar en zouden wij met hem aan de op de gebruikelijke wijze versierde tafelzittenでコンセルトヘボウヘムテディネレンゲヴラーグドを持っていました。 Maar hij、die gewend was aan eenvoud、kon het gezicht op dat hoge middenstuk met vruchten en bloemen niet verdragen en droeg het:zonder iets te zeggen、naar een nabijビュッフェ、een ongebruikelijke daad voor eengast。

Hij onderwierp zich verder aan de gewone eisen、die een gast in acht moet nemen、was een vriendelijke gast、die Amsterdam has bewonderd bij zijn wandeling door de stad、tot aan het dessert het gesprek kwam op Multatuli、wiens wer en die hijbewonderde。 Toen een der bestuursleden zei、dat Multatuli een slecht ambtenaar was geweest、was hij er door getroffen、zo zei hij、dat hij hier Multatuli moestverdedigen。 Hij zou het zich tot een grote eer rekenen zo Multatuli aan deze tafel had kunnen zitten、hem te mogen toespreken – hij stond daarbij op en maakte een buiging voor de denkbeeldige gast en dan te zeggen:” Mijnheer M gevoeldedebewónderingenhaatalledroogstoppels」。 

Eduard DouwesDekker(Multatuli)schrijver、アシスタントレジデントNedOostIndië(1820-1887)

De bestuurders van het Concertgebouw waren gewend aan de omgaan metkunstenaars。 Kunstenaars hadden een voorname plaats in hun hart en zoverliepdeavondópdeaangenaamstewijze。

De uitvoering van enige van zijn werken volgde nu nog een bezoek aan Drafna bij Naarden、de woonplaats van Charles Boissevain、de algemeen bekendeジャーナリスト、directeur en hoofd van het AlgemeenHandelsblad。 Daar zong onze zangeres Aaltje Noordewier-Reddingius de solopartij van de4devanzijnsymfonieën。 De sfeer van Drafna trok hem aan en dat is geenwonder。 Met de familie Boissevain aan tafel gezeten in een huiselijke omgang van medeleven en begrijpen、vertelde hij van zijn werk en leven、het“ innere Ohr” dat hem leidde bijzijnsymphoniën、zijn bewondering voor Japanse kun Hij bewonderde ook de omgeving、die hij met ons doorwandelde、zoals van zelf spreekt soms vooruit lopend、alleen、mijmerend、denkendwaaraan。 その後、zouikはhemwandelen langs de boorden van de Amstel voorbij het Kalfje en zou hij plotseling uit troepen:“HiermöchteichwohnenindiesemkleinenHäuschen”に出会いました。 私たちは、op een stil plekje gekomen、de glinsterende Amstel、een bocht van de rivier、een paar kleine huisjes、een paar bomen; Hollandse vredevolletafereelは裾にgetroffenを持っていました。

Een jaar later kwam hij weer en zou zijn 2e symfonie worden uitgevoerd met dat indrukwekkendeslotkoor。 Hij zat vaak op mijn kantoor en eenmaal toen ik de tekst van dat slotkoor nodig has voor het programma、dat ik bezig was klaar te maken voor de druk vroeg ik hem het voor mij op teschrijven。 Hij voldeed aan mijn verzoek en zo bezit ik het in zijn handschrift:

Tekst uit slotkoor van de tweede symfonie vanMahler。 De tekstは、1905年にH. deBooijのMahlerzelf geschrevenvoorにあります。

Tijdens dit bezoek dirigeerde Mahler de 2de en 4desymfonie。 メンゲルベルクは、マーラーの交響曲をマーラーに、マーラーに、マーラーに、マーラーに、マーラーに、ゲームを、そして、マーラーに、ゲームをしてもらいました。 Zo gebeurdehet。 Na de Pauze zat Mahler in de zaal en liet zich zijn symphonie voorspelen Na terugkomst te Wenen zei hij aan Alma、zijn vrouw:“ dass es ihm gewesen sei als ob er selbst dirigiere、so genau hatte Menberg se

1911年のToenhij stierf zijn Diepenbrock en ik naar Wenen gereisd om tegenwoordig te zijn bij debegrafenis。 Ik laat hieronder nog volgen de solopartij van de 2de symphonie、welke Mahler voor mijopschreef。」 

Tekstuit「Urlichtausdas KnabenWunderhorn」。 De tekstは、1905年にH. deBooijのドアMahlerzelf geschrevenvoorにあります。

Aanhangsel: 

HetConcertgebouworkest対deNaamlozeVennootschapConcertgebouw

Hendrik de Booij werd op 19 januari 1904 benoemd als administrateur vanhetConcertgebouw。 De reden van deze benoeming is gelegen in het feit dat zijn voorganger Willem Hutschenruyter door het bestuur van het Concertgebouw werdontslagen。 Ik wil toch in herinnering oproepen dat het hier ging om een strijd tussen het orkest en de dirigent Mengelberg、die zich daarbij gesteund voelde door het bestuur vanhetConcertgebouw。 Ik wil hiervoor enkele citaten geven uit het boek:Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988 Deel I Voorgeschiedenis 1888-1945 pagina's 121-130:(de foto's zijn door mij bij de tekst gevoegd)

Hetorkest対deNaamlooze Vennootschap

Uit de vele verzoeken tot salarisverhoging die in de loop der jaren door de orkestleden zijn verstuurd、blijkt inderdaad dat Mengelberg steeds weer het laatste woord had en menigmaal ook end het bestuur in verlegenheid bracht door beslissingen Dat hij daarbij Hutschenruyter gepasseerd heeft、spreekt welhaast vanzelf:naar Mengelbergs mening stond hij zelf als orkestdirecteur nu eenmaal boven deadministrateur。 Al zou de persoonlijke verhouding tussen Hutschenruyter en Mengelberg daarop verbeterd zijn、eerstgenoemde was niet uitsluitend uit op het halen van een persoonlijkrecht。 dezelfde nota kwam hij met een voorstel van geheel andere aard、namelijk een scheiding te realiseren tussen het Gebouw en hetOrkest。 Als voorbeeld daartoe noemt Hutschenruyter de Nederlandsche Opera、maar hij has wellicht ook de plannen kunnen aanvoeren die アンリ・ヴィオッタ(1848-1933) 1888年にdezerichting geopperdの葦は、toen hem de functie van eerste orkestdirecteur werdaangebodenを持っていました。 アンリ・ヴィオッタ(1848-1933)、die begin 1904 bezig was in Den Haag een nieuw orkest op te richten、schreef Hutschenruyter op 5 februari 1904 hierover: '(…)Uw plannen tot reorganisatie van de zaak berusten op dezelfde gedachte、die ik de Directie van het Concertgebou de oprichting:scheiding der exploreatie van zaal enorkest。 Men heeft het toen niet gewild、men schijnt het ook thans niet te willen、doch men zal er mijns inziens eens toe moeten komen、wil men de zaak niet laten te grondegaan。 (…) '

アンリ・ヴィオッタ(1848-1933) musicoloog、勤勉な作曲家

1903年XNUMX月にウィレム・ハッシェンルイターに会い、コンセルトヘボウでメアを歓迎し、コンセルトヘボウでウェルク・ミーアを迎えました。 Vennootschap

zeven punten in deze nota zijn het vermelden meer dan waard: 

1. Deexploitatie van het Orkest en het Gebouw worden administratiefgescheiden。 

7. De orkest-exploitatie wordt gecontroleerd door het bestuur、terwijl jaarlijks aan een、door de algemeene vergadering van het orkest te benoemen commissie van 3 leden inzage daarvan wordt gegeven

8. De Algemeene Vergadering van het orkest wordt in de gelegenheid gesteld aan het bestuur wyzigingen in de begrooting der orkest-exploitatie voor testellen。 

10. Alvorens besluiten te nemen、die op de orkestexploitatie van invloed kunnen zyn、stelt het bestuur de Algemeene Vergadering van het orkest in de gelegenheid daaromtrent een Advisorerende stem uit tebrengen。 

11. Uitbreiding van het orkest、waarvan belasting van orkest-budget het gevolg is、zal niet geschieden、dan met toestemming van de Algemeene Vergadering van hetorkest。 

14. Overeenkomsten tusschen de leden van het orkest en het Concertgebouw worden gesloten volgens een door de Algemeene Vergadering van het orkest ontworpen en door het bestuur goedgekeurdcontractformulier。 

16. de functies van orkest-directeuren wordt het orkest in de gelegenheid gesteld Candidaten aan te bevelen、zoo mogelijk na proefdirigeeren、waartoe het bestuur zyn medewerkingverleent。 '

Bijgevoegdは、Concertgebouwbestuur氏の簡単な説明でした。 R. van Rees、18年1903月XNUMX日、gedateerd:

(…)Aan deze voorsteIlen ligt de overweging ten grondslag、dat – wil een zaak een normale ontwikkeling hebben – het van tyd tot tyd noodig is de verhoudingen en omstandigheden、waaronder wordt gewerkt、in overeenstemです。 

(…)Het spreekt vanzelf、dat de mogelijkheid niet buitengesloten is、de punten、die ik in overweging geef、tewyzigen。 De beginelen、die daaraan ten grondslag liggen、n。!。 zekeren zin te doenparticiperenのhetorkest in de meerdere of mindere welvaart van de zaak; het een Advisorerende stem te geven in die zaken、waarbij zijn belang ten nauwste betrokken is en den toestand van vogelvrijheid、waarin het thans verkeert、op te heffen、zou ik echter niet kunnenprijsgeven。 ' 

Het bestuur kon zich met deze visie bezwaarlijk verenigen、hetgeen voor-Hutschenruyter cs een duidelijk teken was van het'conservatisme 'van dit'regentencollege'。 (…)Het grootste deel van het orkest schaarde zich in hetconflict直接achterHutschenruyter、niet in het minst omdat hij de eigenlijke zakelijke leider was van het orkest en dus verantwoordelijk voor de aanstellingen van salarissen Maar ook omdat bij verscheidene orkestleden al geruime tijd ongenoegen bestond over hun positie ten opzichte van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw en ten aanzien van de houding van Mengelberg tegenover hetorkest。 Zo mocht Mengelberg de orkestleden niet alleen geldboetes opleggen(daartoe bestond een uitgebreid reglement metexacte bedragen)、maar ook op staan​​de voet ontslaan( 'Zonder tucht、gestrenge tucht、is een orkest ondenkbaar'、sch 11)

Charles Boissevain(1842-1927)hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad

zoals het bestuur van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw het in een schrijven van 6 december 1903 aan de orkestleden formuleerde: '(…)dat den Orkest-directeur demeestvolstrekte zelfstandigheid blijft verzekerd in de leiding 、– en tevens ook de bevoegdheid om zodanige maatregelen、met name boeten en ontslag、toe te passen、als hem voor de handhaving van zijn gezag nodig voorkomen、behoudens beroep op ons Bestuur na afloop der repetitie of uit

紛争中のTussende verschillende partijenは、天気予報を警告します。 Het ging zelfs zo ver dat Mengelberg door het bestuur van de NV een onderzoek liet instellen naar de houding van de eerste violoncellist Mossel: 'Door ons werden successievelijk gehoord 7 getuigen、allen orkestleden、waarvan drie gekozen uit de orkestleden door den Heer Mosselaangeduid。

De hun voorgelegde vraagpunten luidden: 

1: 'Is het waar dat de Heer Mossel somtyds opzettelijk hooger of laager speelt dan in de partij staat、op andere wyze zeer hinderlijk is voor den directeur door zyne houding tydens de repetitien、en soms ook tydens de uitvoeringヴァンザケン?」 dit punt werd tevens telkens de vraag gesteld of de Heer Mengelberg in de laatste maanden speciaal ten opzichte van den Heer Mossel、provoceerend gedurende de repetitien en uitvoeringen isopgetreden。 

2: 'Is het waar dat de Heer Mossel、buiten repetitien of uitvoeringen、zich omtrent den orkestdirecteur opruiend uitlaat tegenover orkestleden en dit oa gedaan heeft na de strykorkest repetitie op 13 November jl door in de repetitiekamer to roepen: 'het is beneden onze waardigheid om in die kamer(di de kamer van den orkestdirecteur)te gaan、niemand gaat in diekamer。' 

Omtrent punt 1 werd door het Bestuur geene zekerheid verkregen、(…)。 

De onzekerheid、(…)、bestaat niet ten opzichte van vraagpunt 2. Door alle getuigen、die er by waren、wordt beslist verklaard、dat de Heer Mossel in de repetitiekamer op 13 November jl ongcveer gesproken heeft als in het vraagpunt is a (…)Verder heeft het Bestuur uit het verhoor de overtuiging gekregen、dat de Heer Mossel zich ook elders in afbrekenden en ongunstigen zin over den Directeur heeftuitgelaten。 

Bovendien wantrouwde Mengelberg de houding van zijn tweede dirigent en Concertmeester、AndréSpoor。 Aan de andere kant dreigden de orkestleden eind januari1904はステーキングに出会った。 Desituatieはgespannenでした。 Dat bleek onder meer uit de geruchten die de ronde deden、uit de verzoeken van orkestleden om met Mengelberg over de situatie van gedachten te wisselen en uit enkele anonieme brieven aan Mengelberg van'eenige werkelijke vrienden '、die meldden dat op 20 1903年XNUMX月、バーゲーダーはuitgeschrevenomがWillemHutschenruyter de manier van repeteren van Mengel berg tebesprekenに会いました。 Zij hoopten dat Mengelberg die vergadering zou kunnen boycotten door juist op dat tijdstip een extra repetitie te plannen

アンドレ・スプール(1867-1929)Tweede dirigent en Concertmeester van Het Concertgebouworkest

De Vereniging'Sempre Crescendo 'は、1898年にopgericht met als doel de'geestelijke en stoffelijke belangen'van de orkestleden voor testaan​​でした。 Achteraf beschouwd、zeker met het oog op de ontwikkelingen rond het Concertgebouwconflict、is'Sempre Crescendo 'de eerste vakbond van orkestmusicigeweest。 Hutschenruyterは1902年にgevraagd大統領vandeze vereniging te worden、maar has geweigerd、aangezien deze functie niet verenigbaar zou zijn met zijn positie als directeur-administrateur van de Naamlooze VennootschapHetConcertgebouwでした。 Daarop werd hem het ere-voorzitterschapaangeboden。 1904年40.000月、ユリウス・レントゲン・エン・オンダー・ストライク・ゲハイムハウディング・イーン・フォンズ・ヴァン・オンゲヴェールXNUMXガルデン・ビジェン・ゲブラハト・オム・ヘット・オーケストラ・イン・ジーン・ゲヒール・テ・ラテン・ヴォールトベスタン・ワンナー・ヘット・ベストゥール・ヴァン・デ・ネバダ州

ユリウス・レントゲン(1855-1932)作曲家、熱心な

Op 18 januari 1904 werd door een zestigtal orkestleden een verzoekschrift ingediend bij het bestuur van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw、waarin zij hun zorgen uitten over het vertrek van Willem Hutschenruyter en met klem aandrongen het Tevens brachten de musici hun arbeidscontract ter sprake:

'Meer in het bijzonder hebben wij het oog op de toepassing van het Contract、door ieder onzeraangegaan。 dit契約では、wordt de nadruk gelegd op onze individuele verplichtingen、terwijl rechten stiefmoederlijk ons toebedeeld、zo niet in de schaduw gesteldzijn。 De gestrenge letter van dit Contract、in onverbiddelijk gestrenge geest gehandhaafd、zou het natuurlijk gevolg hebben dat persoonlijke gevoeligheden gewekt、of ontstaan​​、bestendigdworden。 Tenzij tijdig ontweken、zouden botsingen van die aard lichtelijk leiden tot blijvende verstoring der goede verstandhouding、bij collegiale samenwerking overal、maar zeker bij het uitvoerend deel ener instelling als de onze、noodzakeli 

Hutschenruyterは、staat geweest de strenge toon van hun Contract te verzachten en voor hen op de juiste wijze tebemiddelenでvolgensdeorkestledenでした。 Aangezien hij zijn ontslagは、aangeboden、wensten de musici een minderstreng契約を結んでいました。 Enkele wensen van hun kantは、1903年18月にHutschenruyterの葦をde eerder genoemde notaで開催し、voorstellen tot reorganisatieverwerktに会いました。 Het schijntevenwel dat het bestuur pas door het verzoekschrift van 1904 januari XNUMX ging beseffen dat er onder de orkestleden ontevredenheid bestond over huncontract。

Het bestuur werd daarop tot tweemaal toe verzocht om een onderhoud met een commissie、bestaan​​de uit vijf orkestleden en een buiten het orkest staan​​de zesdepersoon。 De eerste maalには、男性のals'buitenstaan​​der 'de bekende jurist en trouwe Concertbezoeker、mr。 JA Levy、aangetrokken。 Het bestuur van de NV weigerde echter principieel een buitenstaan​​der tot de besprekingen toe telaten。 Naar hun oprechte mening ging het immers om een internconflict、zelfs al was het een en ander reeds in de dagbladenuitgelekt。 アルスvervangerバン。 氏。 Levy werd vervolgens Willem Hutschenruyter genoemd、aan wie precies op de dag van dit tweede schrijven、5 februari 1904、eervol ontslag was verleend、waardoor ook hij als een buitenstaan​​der werdaangemerkt。 Het bestuur koesterde geen enkele wrok jegens Hutschenruyter、 'doch wij hebben gemeend deze inmenging van buiten bij deze eerste bespreking van de belangen en wenschen van onze orkestleden niet te moetenaanvaarden。 Wij verklaarden ons echter telkenmale bereid alsnog een commissie uitsluitend bestaan​​de uit orkestleden te ontvangen:Daar het intusschen natuurlijk onze bedoeling niet kan zijn、kunstenaars die met hun werkkring als orkestle het orkest bekend gemaakt、dat wiezichdienaangaandevóorofop16Mei ek verklaart、reeds op Augustus zijn ontslag kankrijgen。 '

Met Hutschenruyter vertrok uiteindelijk een aantal van de meest vooraanstaan​​de orkestleden、onder wie de eerste Concertmeester en tweededirigentAndréSpoor、de eerstevioloncellistIsaäcMossel、de solo-fluitist A. Best en de solo-trompettist HW van het Residentie-Datzelfde jaarのOrkest)。 Vier maanden later schreef het bestuur van'Sempre Crescendo 'alsnog een lange brief aan het bestuur van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw en zette de grieven van de afgelopen jaren onomwondenuiteen。 

De volgendepassage uit deze brief、gedateerd 27 mei 1904 en ondertekend door Arnold Drilsma en H. Stips、geeft een goed beeld van

het ongenoegen van menig orkestlid en de gespannen verhouding tussen de orkestleden en hun dirigent: 

'(…)Dat de hoofdoorzaak hiervan te zoeken is in de slechte verstandhouding tusschen dirigent en orkest is U reeds bekend en dat de oorzaak daarvan op hare beurt bij den eersten gezocht moet worden meenen wij met eenig recht te m Zeer zeker willen wij toegeven、dat in den loop van een negental jaren ook van de zijde van het een of andere orkestlid iets kan zijn gezegd of gedaan、dat liever gezwegen of nagelaten has moeten worden、maar、daargelaten dat men daarvoor verantwoordelijk kan stellen、zijn die gevallen zoo zeldzaam geweest、dat het aantal daarvan zeer gering is、vergeleken bij de grieven welke bij ons bestaan​​、vooral wanneer men daarbij in aanmerking neemt、dat het op het begaan van tekortkomingen onzerzijds zoo veel maal grooteris。 (…)de eerste plaats de repetities:Deze onderscheiden zich van de zijde van den dirigent door eene onzakelijkheid waardoor zij een buitengemeen afmattend en geestdoodend karakter verkrijgen、zoodat het bewaren van orde en rust in het

Wanneer het ons vergund is omtrent de oorzaak van dit verschijnsel onze meening te zeggen、dan gelooven wij die te moeten zoeken in't oi niet voldoende bestudeeren van partituren vooraf、waardoor de Heer Mengelberg eerst in de repetitie dan later de oorspronkelijke opvatting dikwijls weder eene wijzigingondergaat。 Rekent men daarbij de eigenschap van den Heer Mengelberg van – al naar gelang van tijdelijke gezindheid – met gezochte op en aanmerkingen zijne bijzondere aandacht te wijden aan bepaalde personen、dan zal het Uw bestuur niet moeilijk het orkest op derepetitieのdikwerfheeft teondergaan。 (…)Deprogrammaのbewegen zich binnen steeds engere repertoire-grenzen en het gevaar dreigt、dat – waar vroeger het Concertgebouw repertoire toonaangevend was – in de toekomst aan de vraag naar meerdere afwisseling niet door voldoend Een tweede grief、waarmede het bovenstaan​​de in nauw verband staat、is het weinige vertrouwen、dat de heer Mengelberg blijkt te stellen in de Intelligentie en de artistieke kwaliteiten van het orkest、zooals blijkt uit zijn optreden in re Daardoor ontstaat een gevoel van onzekerheid en miskenning、waardoor schade wordt gedaan aan de opgewekte stemming、vereischt voor eene goede artistieke uitvoering

Ten slotte stelde het bestuur van'Sempre Crescendo 'het bestuur van de NV voor、dat met de komende vernieuwing van de Contracten met de orkestmusici in het vooruitzicht、een nieuw Contract op te stellen、niet tussen het bestuur en elke musicus afzon het bestuur en het orkest als maatschappelijklichaam。 Het spreekt bijna vanzelf dat een dergelijk verzoek niet kon worden ingewilligd、evenals de wensen van Hutschenruyter eerder in hetseizoen。 Er bestonden voor de orkestleden vrijwel geen socialeregelingen。 メイ1901年には、Ondersteuningsfonds opgericht en vijfjaarが後にzaghet Pensioenfonds hetdaglichtになりました。 Maar de musici waren in feite volkomenafhankelijkvandefinanciëlestaatvandeNaamlooze Vennootschap Het Concertgebouw en dus van de inzet van het bestuur om tot eenoptimateexploitatie van zowel het gebouw als het orkest tekomen。 DaarvoorはWillemMengelberg een onmisbareschakelでした。 Hetpubliekstondalséenmanachterhem、adoreerde hem als geenander。 Het bestuur moest dus steeds weer schipperen tussen de belangen van de orkestleden(waarvoor ze zeker niet blood waren)、de belangen van hun lastige dirigent、wiens vertrek volgens menigeen het einde van het orkest zou betekenen、en de belangen Niettemin kwam het bestuur van de NV eind mei 1904は、nieuw契約を満たしました。 Hierinはdeでした。•rolvan de administrateur betervastgelegd(zoals c:〜in het Concept-Hutschenruyter van mei 1903)。 」deorkestleden kregen meer mogelijkheden tot beroep in geval van strafbepalingen door de orkestdirecteur of deadministrateur。 De zomervakantie(sinds 1900)werd van twee naar drie weken verlengd、terwijl de bepaling dat de Contracten voor onbepaalde tijd opgezegd konden worden in geval van overmacht(oorlog、epidemie)en enig van hogerhand opgelegd verbod om twee weken、geschraptwerd。 De strafmaatregelen zijnevenwel bepaald denigrerend gebleven:boetes voor te laat komen、boetes voor het verlaten van de plaats in het orkest zonder toestemming van de dirigent、boetes voor wanordelijk gedrag en oneerbiedige opmer

Het bestuurは、de houding van deorkestledenに散りばめられたニートエルグテでした。 '(…)Die houding is geenszins van dien aard geweest als ons Bestuur verwachten mocht na de wijze、waarop onzerzijds steeds tegenover hen is opgetreden en na al de Offerings die wij ons getroost hebben、om de exploreatie in Stand te te belangen der orkestleden tebevorderen。 Dit moet in de toekomst veranderen、en wij hebben ernstig overwogen of wij ook met de hier bedoelde orkestleden een nieuw Contract mochtenaangaan。 Nu wij onzerzijds daartoe besloten hebben、achten wij het toch onraadzaam、zoolang geen andere geest onder hen gebleken is te bestaan​​、sommige der voorstellen goed te keuren die zouden strekken om het gezag van den muzi (…)Eindelijk maken wij U opmerkzaam、dat het grootendeels van de orkestleden zelf zal afhangen of het orkest op den duur zal kunnenvoortbestaan​​。 (…)Aan de medewerking van de zijde van den Muziekdirecteur zal het、gelijk wij op goede gronden meenen te mogen verwachten、nietontbreken。 Maar ook de medewerking van alle orkestleden met Muziekdirecteur en Bestuur is onmisbaar om het publiek te overtuigen、dat het ook voor het vervolg opeven voortreffelijke uitvoeringen kan blijven rekenen als tot nu toe werden geg (…) '

Op 6 juni 1904 werden zowel de boven geciteerde brief van'Sempre Crescendo 'als de geciteerde vermanende brief met het Contract dat door het bestuur van de NV aan de musici gezonden was om op 7 juni getekend te worden、op verzoek van'Sempre Crescendo' Nieuws van den Dag gepubliceerdで、 'om nu iets anders en wat meer te geven dan de vage geruchten、welke men hier en daar kanlezen。 (…)」

Het bestuur van de NV reageerdewoedend。 De Vereniging'Sempre Crescendo 'werdopgeheven。 De meeste orkestleden tekendenhet契約。 De Taken van de administrateur werden tijdelijk vervuld door de oud-zee-officier H. de Booy、die in 1905 tot het bestuur van de NV toetrad en opgevolgd werd door H.Freyer。 Langzaamaan keerde de rust weerterug。 Een werkelijke oplossing vandezezeerreëleproblematiekzouevenwelpas in 1951 gevonden worden、toen de belangen van het gebouw en van het orkest eindelijk en definitief van elkaar gescheidenwerden。

Het is te begrijpen dat Willem Mengelberg zich over de hele affaire bijzonder druk heeftgemaakt。 zijnogenのHoewelnietは、hij uiteindelijkevenzeer aanleiding als mikpunt van het ongenoegen derorkestledenでした。 Bovendien diende het orkest zijn zware dagelijkse taak gewoon voort tezetten。 deze spannende tijd kwamen enkele van de grootste toonkunstenaars、onder wie Mahler en Straussのユイストは、オーケストラのヴェルケンに会いました。 Van Rees en Charles Boissevain hebben dan ook met een uiterste aan takt(wat niet bepaald Mengelbergs sterkste kant was)getracht hun dirigent tot kalmte en grootmoedigheid temanen。 Zo schreef Boissevain(27年1904月XNUMX日):(赤。簡単なメンゲルベルク)

'Ge hebt een moeilijken en ellendigen tijd gehad、maar het bestuur en Uwe vrienden niet minder、maar maak het nu toch niet moeilijker voor U zelf en voor de anderen door na alles wat er gebeurd is olie in het vuur te gaan Ge zijt Mossel、Dahmen、Gerke en Best kwijt; wees nu grootmoedig tegenover deanderen。 Spreek eens met ieder individueel en vergeet en vergeef:denk er aan、dat het voor hen een strijd is voor hun broodwinning en dat bij zelfs veel hooger staan​​de menschen elk middel wordt gebruikt terzelfverdediging。 Ik weet、dat het voor je moeilijk zal zijn – ik vrees zelfs dat het je onmogelijk zal zijn、maar wees grootmoedig met eenbreeden zwaai; daal niet te veel af in al dedetails。 Het publiek kent deze trouwens niet en over de details zullen zelfs'kenners 'het niet altijd eenszijn。 Verwaarloos deze dusは、breedenzwaaiに会いました。 Erは、競合するtusschen U en het orkest(grootendeels tenminste)です。 alles deabsolutenederlaaggeledenのオーケストラの重さ。 Hutschenruyterはウェグです。 (…)Mossel doet pogingen totverzoening。 zijnzakのSpoorhoudt Uw brief(…)。(…)Erは、de opinie derorkestledenでtekomenをケンタリングし始めました。 Nu een woord Uwerzijds en alles kan weer in orde komen en binnen een jaar kunt ge alles naar Uw hand zetten、zijn Uw groote vijanden van heden Uwe vriendengeworden。 Spreek dat woord toch、wat ik U biddenmag。 Ik weet、dat de Booy en Diepenbrock、die beide groote bewondering voor U hebben en met hoogst vriendschappelijke gevoelens te Uwen opzichte zijn bezield、deze meeningdeelen。 Zie het zo uit te mikken、dat Mossel er niet is en zeg dan aan het orkest、dat ge alles vergeven en vergeten wilt; dat ge zelf zeker ook fouten hebben [sic] gemaakt、maar dat ge hen verzoekt om ook het verleden te vergeten en met een schoone lei te beginnen。(…) 'Kom mannen laat ons allen elkaar de hand geven en poogt Uwerj goede eigenschappen te vinden in plaats van al mijn fouten en foutjes Breed uit tespinnen。 Vergeten wij nooit、dat er nijd en afgunst is en dat er velen mij mijn positie benijden en velen niets liever zouden zien dan dat er in het orkest vele plaatsen vrijkwamen。 Laat ons weer opnieuw beginnen en pogen elkaar beter te begrijpen en voor zoover noodig tewaardeeren。 Dan kunnen we te samen de instelling welke ons lief is weer tot grooten bloei brengen en na de zoo moeilijke tijden die wij allen hebben doorleefd kunnen door eendrachtig samen te werken en in de eerste plaats de kunst en de groote meesters hoezeer wij op prijs stellen hetgeen ze al die jaren lang voor het Concertgebouw en zijn orkest hebben gedaan.Zou je dat kunnen doen? het je mogelijk om eens die details te verwaarloozen en je op het verheven Standpunt te plaatsen、waardoor je een daad zou kunnen verrichten die iedereen – zelfs je vijanden zouden kunnen noemen:den daad van een waarlijk hoogstaan​​d、van een ベステベステケレル。 Ik houd van je – onder alle omstandigheden enaltijd。

Dr.Ch.EHボイスベーン、bestuurlidコンセルトヘボウNV1903-1904 en 1915-1931(zoon van Charles Boissevain、hoofdredacteur Algemeen Handelsblad)

de notulen van de bestuursvergaderingen van de NV wordt nergens vermeld of Mengelberg zich inderdaad tot het orkest heeftgewend。 Op 25 11月には、hij de vergadering wel laten weten dat wat hem betreft zes musici moesten verdwijnen:deeersteviolistenAndréSpoor、Arnold Drilsma en MBSeemer、de altist SL Wertheim、de violoncellist B. Drilsma en de hoboistVerheggen。 En op 25 mei gaf hij het bestuur te kennen dat het moest kiezen tussenhemofAndréSpoor。 Deze laatste werd derhalve ontslagaangezegd。 Enkele weken eerderは、zelf een lijst opgesteld veertien orkestleden、onder wie afgezien van de door Mengelberg genoemden de eerste violist Simon Spoor、de tweede violisten F. Togni、Trompetter en F. Frerichs、de violist最高の、トランペット奏者Hofmeester en de slagwerker P.Jeuken。 Volgens de notulen hebben tenslotte per 1904 April 1 ontslag aangevraagd de solo-fluitist Best、de tweede Concertmeester J. Dahmen、de aanvoerder der violoncelli 1904.Mossel、de tweede violist WJ Gerke en de harpiste mevrouwHutschenruyter。 Bij het vernieuwen van de Contracten verdwenen tevens de solo-trompettist Hofmeester、en de heren S. Spoor、SL Wertheim en WG Robert(eerste violist)。 1910年1940月、volgde nog het ontslagvandehoboïstVerheggen、terwijl in de zomer van dat jaarookコンサートマスターLouisZimmermann vertrok、aangezien hij elders een betere betrekking konkrijgen。 Zimmermann kwam overigens in 1904 weer terug bij het Concertgebouworkest en bleef daaraan tot zijn pensionering in XNUMX als Concertmeesterverbonden。 totaal gaat het dus om elf musici(inclusiefAndréSpoorenzonder Louis Zimmermann)では、コンセルトヘボウのヴェルメルドワードの上にエンケルボウケンでオーケストラのヘッベンエンニートのダーティグタルダットが衝突します。 Niettemin bevonden zich onder deze tien enkele van de belangrijkste musici van het orkest en hebben het bestuur en de orkestdirecteur zich de grootste moeite moeten getroosten om in de daardoor ontstane vakatures tevoorzien。 De orkestvereniging'Sempre Crescendo 'wordt tot in de herfst van XNUMX nog in de notulen genoemd en verdwijnt dan geheel vanhettoneel。

Tot zo ver de citaten uit het boek over de geschiedenis van het Concertgebouw en de reden waarom mijn grootvader werd benoemd in 1904 tot administrateur van hetConcertgebouw。

De Vereniging'HetConcertgebouworchest 'は1915 / 16opgerichtにあります。 Haar doel is thans het behartigen van de belangen van de musici en andere personeelsleden van de StichtingKoninklijkConcertgebouworkest。 コンセルトヘボウNVとコンセルトヘボウワークエストの離婚で離婚した。 1951年から1952年にかけて、de Commissie van Vier(Rijk、Gemeente、NV en orkest)でzij vertegenwoordigdが、nieuwe structuur moestvoorbereidenで死にました。 Vanaf de oprichting van de'Nederlandse Orkeststichting、gevestigd te Amsterdam ')1952年にdraagt​​ de Vereniging medebestuursverantwoordelijkheid。 Dus 50 jaarは、後にWillem Hutschenruyter daartoe al pogingenondernamを未遂しました。

OpmerkelijkはLaatstde uitspraak van de huidige dirigent van het Concertgebouworkest Mariss Jansons voor Radio 4:

マリス・ヤンソンス(1943-)huidige dirigent van het Concertgebouworkest“ De leden van het orkest worden in vergelijking met het buitenlandonderbetaald”。

サイモン・ライニンク(1966) (39 jaar)De nieuwe directeur vanhetコンセルトヘボウ。 Wie weet kan de nieuwedirecteur サイモン・ライニンク(1966) hier iets aan doen om de leden van het Concertgebouworkest voor hun wereldberoemde magistrale prestaties beter te belonen!

エラーを見つけた場合は、そのテキストを選択してを押して通知してください Ctrlキー+ Enterキー.

スペルミスレポート

次のテキストが編集者に送信されます。